Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Avdrag för utgifter på grund av skalbolagsreglerna i  25 a och 49 a kap. IL

Datum: 2006-05-09

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 282961-06/111

1 Sammanfattning


 
Skatteverkets bedömning är att utgifter för att
 
- avgöra om de avyttrade andelarna är hänförliga till ett skalbolag,
- upprätta skalbolagsdeklarationer, och
- ställa säkerheter
 
inte är avdragsgilla.
 
Utgifter för att upprätta särskilda bokslut är, enligt Skatteverkets bedömning, endast avdragsgilla i den utsträckning sådana utgifter, skalbolagsreglerna förutan, ändock skulle komma till stånd.

 

2 Bakgrund och frågeställning


 
Fråga har uppkommit om utgifter som uppkommer för att en säljare av näringsbetingade andelar vill vara säker på att skalbolagsbeskattning enligt 25 a kap. 9 § IL inte ska inträffa är avdragsgilla i näringsverksamheten. De utgifter som är aktuella är utgifter för att

A. avgöra om de avyttrade andelarna är hänförliga till ett skalbolag,
B. upprätta skalbolagsdeklarationer,
C. upprätta särskilda bokslut, och
D. ställa säkerheter.
 
Motsvarande utgifter uppkommer när en säljare vill vara säker på att skalbolagsbeskattning enligt 49 a kap. 11 § IL inte ska inträffa. Fråga är också om dessa utgifter är avdragsgilla.

 

3 Gällande rätt m.m.


 
I 25 a kap. 9-18 §§ IL finns bestämmelser om avyttring av näringsbetingade andelar som kan hänföra sig till ett skalbolag. Definitionen av vad som är ett skalbolag finns i 25 a kap. 9 § andra stycket IL. Om andelarna är hänförliga till ett skalbolag ska enligt 25 a kap. 11 § IL skalbolagsbeskattning enligt 25 a kap. 9 § IL inte ske om

1. det företag som den avyttrade andelen hänför sig till (i det följande "det avyttrade företaget") tar upp företagets överskott eller underskott i en sådan skalbolagsdeklaration som avses i 10 kap.8 a§ första stycket skattebetalningslagen (1997:483),

2. ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt 1, och

3. säkerhet ställs om Skatteverket begärt sådan med stöd av 11 kap. 11 b § skattebetalningslagen.
 
Det krävs att villkoren enligt dessa tre punkter även uppfylls beträffande företag som "det avyttrade företaget", direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i (11 § tredje stycket).
 
Det särskilda bokslutet ska upprättas som om företagets beskattningsår avslutas vid tidpunkten för avyttringen (11 § andra stycket).
 
Motsvarande bestämmelser finns i 49 a kap. 13 § IL.

 

4 Skatteverkets bedömning


 
Utgifter enligt punkterna A-D ovan uppkommer endast om en avyttring ägt rum. Utgifterna kan i förekommande fall uppkomma hos det avyttrade företaget och i företag som detta har ett väsentligt inflytande i samt hos ägarna i det avyttrade företaget.
 
Först tar verket ställning till om utgifterna kan anses vara avdragsgilla utgifter i någons näringsverksamhet. Därefter om ägarna kan beakta utgifterna vid en kapitalvinstberäkning eller på annat sätt.
 
Utgifter för att upprätta skalbolagsdeklarationer och ställa säkerheter är inte utgifter i dessa företags näringsverksamheter. Det är därför Skatteverkets bedömning att aktuella företag inte får dra av sådana utgifter. Jämför med att avdrag inte medges för utgifter för deklarationshjälp o.d. I den utsträckning sådana utgifter uppkommer hos ägarna är det inte heller utgifter i ägarnas näringsverksamheter.

(Skatteverkets bedömning är å andra sidan att ersättning enligt 11 kap. 12 § andra stycket skattebetalningslagen som erhålls av staten om säkerheten inte behöver tas i anspråk inte är skattepliktig.)
 
Skatteverket gör samma bedömning beträffande utgifter för att upprätta särskilda bokslut i den utsträckning dessa bokslut upprättas för att ligga till grund för en skalbolagsdeklaration. I den utsträckning utgifter för att upprätta bokslut ändock skulle komma till stånd i respektive företags näringsverksamhet bör dessa utgifter bedömas utan beaktande av att sådant bokslut även används som underlag för inkomstberäkningen i en skalbolagsdeklaration.
 
Utgifter för att avgöra om de avyttrade andelarna är hänförliga till ett skalbolag har endast betydelse för hur beskattning ska ske. Skatteverkets bedömning är därför att utgifterna inte är avdragsgilla i någons näringsverksamhet.
 
Utgifterna enligt A-D ovan skulle alternativt eventuellt kunna anses ha sådant samband med avyttringen av andelarna att de, i den utsträckning som säljaren stått för utgifterna, skulle kunna betraktas som utgifter för försäljning av andelarna och därmed få beaktas vid beräkningen av kapitalvinsten. Ifrågavarande utgifter har dock inget med själva försäljningen att göra utan endast med hur denna ska beskattas. Skatteverkets bedömning är därför att utgifterna i den mån de inte får dras av i näringsverksamheten inte heller ska ingå i en kapitalvinstberäkning. Annan grund för avdrag föreligger inte heller. Utgifterna bedöms därför inte vara avdragsgilla på något sätt.