Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2009:1
Skatteverket föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (2007:597) om kassaregister m.m.¹

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §    I dessa föreskrifter finns bestämmelser om krav på sådana kassaregister som avses i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

Av 5 § lagen om kassaregister framgår att med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning. Som en del i systemet ska alltid ingå en kontrollenhet. Särskilda bestämmelser om kontrollenheten finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister.

Särskilda bestämmelser om användning av kassaregister finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister.

Definitioner

2 §    Med kassakvitto avses i dessa föreskrifter ett sådant kvitto som enligt 9 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m. ska tas fram och erbjudas kunden.

Med övningskvitto avses i dessa föreskrifter en utskrift enbart för övningsändamål från ett kassaregister med uppgifter som liknar de uppgifter som ska finnas i ett kassakvitto.

Med returkvitto avses i dessa föreskrifter utskrift från ett kassaregister med uppgifter som utvisar att tidigare uttaget kassakvitto innehåller felaktiga uppgifter eller uppgifter om återbetalning för returnerade eller prisnedsatta varor eller tjänster.

Med pro forma kvitto (förhandskvitto) avses i dessa föreskrifter utskrift från ett kassaregister med liknande uppgifter som ett kassakvitto innehåller.

Med betalningsmedel avses i dessa föreskrifter kontanter, kontokort, kreditkort, presentkort, måltidskuponger och liknande. 

Med kontant betalning avses i dessa föreskrifter detsamma som i 6 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

Med kontrollkod avses i dessa föreskrifter detsamma som i 2 kap. 6 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister.

Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:11

3 §    Med löpande användning av ett kassaregister enligt 9 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m. avses i dessa föreskrifter utöver registrering av försäljning även utskrift av kvittokopia, övningskvitto, returkvitto och pro forma kvitto. Även ändring av priser, rättelser, lådöppningar (nollinslag), uttag av rapporter och liknande utgör löpande användning.

Med löpande användning avses även registrering av kontrollkod per kvitto.

Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:11

4 §    Med registrering avses i dessa föreskrifter att uppgifter om försäljning och annan löpande användning har behandlats av ett kassaregister så att uppgifterna ska kunna ingå i en Z-dagrapport.

5 §    Med kassalåda avses i dessa föreskrifter en förvaringsplats för betalningsmedel som registrerats i ett kassaregister. En kassalåda kan vara fristående eller integrerad med ett kassaregister.

Med lådöppning (nollinslag) avses i dessa föreskrifter att en kassalåda som är integrerad med ett kassaregister öppnas utan att någon registrering sker av försäljning eller återbetalning.

6 §    Med grand total försäljning avses i dessa föreskrifter ackumulerat summerat belopp av försäljningen utan hänsyn till returer och andra registreringar som minskat försäljningen.

Med grand total retur avses i dessa föreskrifter absolutvärdet för ackumulerat summerat belopp av returposter. Med returposter avses negativa poster och andra registreringar som minskat försäljningen.

Med grand total netto avses i dessa föreskrifter grand total försäljning minskat med grand total retur. 

Krav på kassaregister

Allmänna krav

7 §    I ett kassaregister ska det finnas en programvara (kassaregisterprogram) som styr de funktioner som anges i dessa föreskrifter.

8 §    Ett kassaregister ska kunna framställa kassakvitton samt rapporter med en sammanställning av ett kassaregisters registreringar avseende en dags försäljning och löpande användning (Z-dagrapport) samt en sammanställning av ett kassaregisters registreringar sedan senast föregående Z-dagrapport (X-dagrapport). Kassakvittot, Z-dagrapporten och X-dagrapporten ska uppfylla de krav som ställs i dessa föreskrifter.

9 §    Ett kassaregister ska vara försett med en modellbeteckning och ett tillverkningsnummer. Tillverkningsnumret ska vara ett unikt nummer som identifierar ett kassaregister och tillverkaren av kassaregistret.

10 §    Ett kassaregisterprogram ska vara försett med ett versionsnummer. Versionsnumret ska vara en unik beteckning av en programvaras version som ändras vid varje förändring av programvaran.

11 §    För kassaregisterprogram som installerats i ett kassaregister ska kassaregisterprogramvarans versionsnummer och tillverkaren av programmet kunna utläsas. 

12 §    Ett kassaregister får inte vara anslutet till eller integrerat med utrustning eller programvara som påverkar de funktioner som anges i dessa föreskrifter.

13 §    Varje registreringsenhet för kontant betalning utgör ett separat kassaregister.

Ett kassaregister ska enbart kunna registrera försäljningsbelopp om ansluten kontrollenhet är i funktion och kan generera en sådan kontrollkod som anges i
Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister.

 

Undantag från krav på certifiering

14 §    Undantag medges från kravet i 12 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m. på certifiering av kassaregister om inte annat sägs i andra stycket. Undantaget förutsätter att det finns en tillverkardeklaration som visar att kassaregistret uppfyller de krav som ställs på registret i dessa föreskrifter.

Undantaget i första stycket omfattar inte kontrollenheten. Kontrollenheten måste alltid vara certifierad även om kassaregistret i övrigt är undantaget från kravet på certifiering. Bestämmelser om certifiering av kontrollenheten finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister.

Dokumentation över kassaregistrets funktioner

15 §    Ett kassaregisterprogram får inte ha några andra funktioner än vad som framgår av dess dokumentation. Dokumentationen ska vara på svenska eller engelska och ska åtfölja kassaregistret vid leverans.

Kontrollremsa och journalminne

16 §    I ett kassaregister ska försäljning och annan löpande användning registreras i pappersform (kontrollremsa) eller i elektronisk form (journalminne).

En registrering enligt första stycket ska omfatta all den information som ska finnas på kvitto, Z-dagrapport och X-dagrapport enligt dessa föreskrifter.

17 §    Om ett kassaregister har funktion för prissättning av varor eller tjänster ska det vara möjligt att ur kassaregistret ta fram uppgifter om aktuella priser. Av kontrollremsa eller journalminne ska framgå när prisuppgifter har ändrats.

Funktioner som ska finnas

18 §    Ett kassaregister ska kunna registrera växelkassa.

19 §    Ett kassaregister ska kunna registrera betalning med olika slag av betalningsmedel.

20 §    Om ett kassaregister kan hantera mer än ett företags registreringar ska det ha en funktion som utvisar vilka företag det hanterar. En sådan funktion får endast finnas om kassaregistret på ett säkert sätt kan hålla registreringarna åtskilda. Detsamma gäller om ett kassaregister kan hantera registreringar som sker i olika verksamheter inom ett företag.

21 §    Det ska ur ett kassaregister kunna tas fram aktuella uppgifter om programmeringar och inställningar som uppfyller kraven på behandlingshistorik enligt 5 kap. 11 § bokföringslagen (1999:1078).

22 §    Om ett kassaregister har funktion för utskrift av kvittokopia, övningskvitto eller pro forma kvitto ska dessa vara tydligt markerade med orden kopia, övning (ovning) respektive ej kvitto. Den markerande texten ska ej kunna ändras och den ska vara minst dubbelt så stor som den text som anger belopp.

Funktioner som ett kassaregister inte får ha

23 §    Ett kassaregister får inte ha funktioner som möjliggör att användaren kan ta bort, förändra eller lägga till uppgifter i redan gjorda
registreringar.

24 §    Ett kassaregister får inte vara så konstruerat att det är möjligt att registrera försäljningsbelopp utan att kassaregistret samtidigt skriver ut ett kassakvitto.  

25 §    Ett kassaregister får inte kunna skriva ut mer än en kopia av ett kassakvitto.

26 §    Ett kassaregister får inte ha en funktion som medger att förprogrammerad text på artiklar och tjänster kan förändras vid registreringen.

 

Nätverk

27 §    Om ett kassaregister ingår i ett nätverk med andra kassaregister ska registreringarna i de olika kassaregistren hållas åtskilda.

Uppgifter på kvitton och i rapporter

Kvitto

28 §    Ett kassakvitto ska minst innehålla uppgifter om

 • företagets namn och organisationsnummer eller personnummer
 • den adress där försäljning sker
 • datum och klockslag för försäljningen
 • löpnummer för kassakvitto ur en obruten stigande nummerserie
 • kassabeteckning
 • artikelnamn och antal varor som sålts
 • antal tjänster som sålts
 • försäljningsbelopp
 • den mervärdesskatt som belöper på försäljningsbeloppet
 • mervärdesskattens fördelning på olika skattesatser
 • betalningsmedel
 • kontrollenhetens tillverkningsnummer
Punkterna i och j första stycket ska inte tillämpas om försäljningen inte medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200) för säljaren. Vid försäljning där ett företag tillämpar bestämmelserna i 9 a kap. mervärdesskattelagen ska punkterna i och j första stycket inte heller tillämpas. Vid försäljning där ett företag tillämpar bestämmelserna i 9 b kap. mervärdesskattelagen behöver punkterna i och j första stycket inte tillämpas.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller även för ett returkvitto.

Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:11
Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2010:5

X-dagrapport

29 §    En X-dagrapport ska minst innehålla uppgifter om

 • företagets namn och organisationsnummer eller personnummer
 • datum och klockslag
 • uppgift att det är en X-dagrapport
 • kassabeteckning
 • total försäljningssumma (summerade försäljningsbelopp)
 • total försäljningssumma för olika huvudgrupper om huvudgrupper används
 • mervärdesskatten fördelad på olika mervärdesskattesatser
 • ingående växelkassa
 • antal sålda varor
 • antal sålda tjänster
 • antal kassakvitton
 • antal lådöppningar
 • antal kvittokopior och belopp
 • antal registreringar i övningsläge och belopp
 • försäljningssumman fördelad på olika betalningsmedel 
 • antal returer och belopp
 • rabatter
 • övriga registreringar som minskat dagens försäljning och till vilket  belopp
 • antal oavslutade försäljningar
 • grand total försäljning
 • grand total retur
 • grand total netto.

 
Z-dagrapport

30 §    En Z-dagrapport ska minst innehålla uppgifter om

 • företagets namn och organisationsnummer eller personnummer
 • datum och klockslag
 • löpnummer ur en obruten stigande nummerserie
 • uppgift att det är en Z-dagrapport
 • kassabeteckning
 • total försäljningssumma (summerade försäljningsbelopp)
 • total försäljningssumma för olika huvudgrupper om huvudgrupper används
 • mervärdesskatten fördelad på olika mervärdesskattesatser
 • ingående växelkassa
 • antal sålda varor
 • antal sålda tjänster
 • antal kassakvitton
 • antal lådöppningar
 • antal kvittokopior och belopp
 • antal registreringar i övningsläge och belopp
 • försäljningssumman fördelad på olika betalningsmedel
 • antal returer och belopp
 • rabatter
 • övriga transaktioner som minskat dagens försäljningsbelopp och till vilket  belopp
 • antal oavslutade försäljningar
 • grand total försäljning
 • grand total retur
 • grand total netto. 

Kontrollenhet

Kvittodata

31 §    Ett kassaregister ska till sin kontrollenhet kunna skicka de kvittodata som behövs för att kontrollenheten ska kunna framställa sådana kvittokontrolldata som ska framställas enligt 6 kap. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister.

Kvittodatabelopp ska vara i svenska kronor.

 

Tillverkardeklaration

32 §    För varje version av en kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram som ska tillhandahållas på den svenska marknaden ska det finnas en tillverkardeklaration. Av deklarationen ska framgå att modellen eller programmet är testat. Testmetoderna och resultatet av testerna ska dokumenteras i ett testprotokoll.

Tillverkardeklarationen ska visa om kassaregistret överensstämmer med kraven i dessa föreskrifter.

33 §    Tillverkardeklarationen ska ingå i kassaregistrets eller programmets dokumentation och alltid tillhandahållas vid en överlåtelse av registret eller programmet.

34 §    Tillverkardeklarationen och utdrag ur testprotokoll som utvisar överensstämmelse med dessa föreskrifter ska sändas till Skatteverket senast två veckor före det att kassaregistermodellen eller kassaregisterprogrammet tillhandahålls på den svenska marknaden.

¹Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s.37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.18, Celex 398L0048.

SKVFS 2009:1
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2009.

SKVFS 2009:11
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2009.

SKVFS 2010:5
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2010.