Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Avdrag för kostnader för att söka arbete

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-05-26

Område: Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
3797-06
Arbetslös utgifter för att söka arbete har ansetts avdragsgilla i inkomstslaget tjänst.
 
Inkomsttaxering 2003
 
B var under perioden januari — augusti 2002 arbetslös och erhöll arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassan med 112 500 kr. I sin deklaration för taxeringsåret 2003 yrkade B avdrag för utgifter för att söka arbete avseende resor, telefon och Internet med sammanlagt 5 880 kr.
 
Skatteverket vägrade det yrkade avdraget med motiveringen att avdrag endast kan medges för kostnader som är nödvändiga för fullgörande av tjänst. Eftersom kostnaderna i B:s fall avsåg utgifter som uppkommit i samband med anskaffande och sökande av tjänst kan avdrag inte medges.
 
B överklagade Skatteverkets beslut till Länsrätten och anförde att enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring är det ett krav för att få ersättning att man aktivt söker arbete. Arbetssökandet är förknippat med kostnader för bl.a. telefon och resor. Eftersom utgifterna är en förutsättning för att erhålla ersättning bör avdrag medges.
 
Länsrätten avslog överklagandet med motiveringen att sambandet mellan inkomsten och utgiften brister och att rätt till avdrag för anskaffande av förvärvskälla inte föreligger.
 
B överklagade till Kammarrätten som avslog besvären och fastställde länsrättens dom. B fullföljde sin talan i Regeringsrätten som biföll överklagandet och anförde:
 
"Arbetslöshetsersättning ska, enligt 11 kap. 1 § IL jämförd med 36 § i samma kapitel, tas upp som inkomst av tjänst. En förutsättning för rätt till arbetslöshetsersättning är, enligt 9 § första stycket 5 ALF, att den enskilde aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. Den arbetssökande måste hela tiden medverka i försöken att finna ett nytt arbete och aktivt söka de lediga arbeten som finns på arbetsmarknaden för att ta sig ur sin arbetslöshet (prop. 1999/2000:98 s. 50-51). Rätten till ersättning upphör när den angivna förutsättningen för ersättning brister.
 
Med hänsyn till de krav som enligt ALF ställs på en arbetslös för att denne ska ha rätt till ersättning är enligt Regeringsrättens mening de kostnader B haft för att söka arbete avdragsgilla utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i den mening som avses i 12 kap. 1 § första stycket IL, jfr RÅ 1994 ref. 4.
 
Den som yrkar avdrag för utgifter av ifrågavarande slag ska styrka såväl vad utgifterna avser som storleken av dem. I  målet har inte ifrågasatts att det av B yrkade avdraget avser utgifter för att söka arbete. Skatteverket har heller inte invänt mot beloppens storlek. B får därför anses berättigad till avdrag med yrkade 5 880 kr."
 
Två regeringsråd var skiljaktiga och anförde att utgifterna  för att söka arbete inte utgjorde sådana kostnader för vilka avdrag medges enligt bestämmelserna i 12 kap. 1 § första stycket IL.