Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR

Område: Sekretess, IT-rätt och PuL

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2011:06
Skatteverket föreskriver följande med stöd av 17 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret om utlämnande av uppgifter ur SPAR.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med:

personuppgiftsansvarig: detsamma som i 3 § personuppgiftslagen (1998:204)

SPAR-tjänst: tjänst inom ramen för de ändamål som anges i 3 § första och andra punkten lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret, SparL, i det utförande de finns beskrivna på SPAR:s webbplats (statenspersonadressregister.se)

ändamål 1: detsamma som i 3 § första punkten SparL
ändamål 2: detsamma som i 3 § andra punkten SparL.

Ansökan

2 § Ansökan om tillgång till en SPAR-tjänst ska göras skriftligen och vara undertecknad av den personuppgiftsansvarige.

3 § Ansökan om direktreklamspärr ska göras hos Skatteverket, SPAR. Samtycke till elektroniskt utlämnande av uppgift om direktreklamspärr ska lämnas till Skatteverket, SPAR.

Giltighetstider

4 § Ett beslut om engångsuttag enligt ändamål 1 gäller i tre månader från beslutsdatum. Övriga beslut enligt ändamål 1 gäller i längst fem år från beslutsdatum.

5 § Ett beslut om engångsuttag av uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 gäller i tre månader från beslutsdatum.

6 § Ett beslut om upprepade uttag av uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 gäller i längst ett år från beslutsdatum.

7 § Ett beslut om prenumeration av uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 gäller i längst tre år från beslutsdatum.

8 § För att säkerställa uppgifternas tillförlitlighet får uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 inte användas senare än tre månader från det att uppgifterna gjorts tillgängliga för kund.

Utlämnade uppgifters tillgänglighet

9 § Uppgifter ur SPAR får inte hämtas ut senare än 60 dagar efter det att uppgifterna gjorts tillgängliga för kund.

Informationsskyldighet

10 § Den som erhållit uppgifter ur SPAR för direktreklam genom urval ska ange "Adresskälla: SPAR, 171 94  Solna" vid utskick av försändelser.
Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2012:6

Villkor för tillgång till SPAR-tjänst

11 § Tillgång till SPAR-tjänst kan fås genom webbaserad åtkomst eller program till programåtkomst.

12 § Det krävs personlig e-legitimation, det vill säga en elektronisk legitimationshandling som styrker angiven fysisk persons identitet samt är utfärdad av BankID, Nordea eller TeliaSonera, för att få tillgång till SPAR-tjänst via webbaserad åtkomst.

13 § Det krävs serverlegitimation, det vill säga en elektronisk legitimationshandling som styrker identiteten på angiven dator tillhörande angiven organisation samt är utfärdad av Steria, för att få tillgång till SPAR-tjänst via program till programåtkomst.

14 § All elektronisk hantering som förutsätts för utlämnande av uppgift ur SPAR ska ske i formatet eXtensible Markup Language (XML).

___________

SKVFS 2011:6
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2011.

SKVFS 2012:6
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2012.