Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter


om uppbörd och inbetalning av överlastavgift

  
SKVFS 2005:3
Fordonsskatt
   Skatteverket föreskriver med stöd av 9 § lagen (1972:435) om överlastavgift och 56 § fordonsskattelagen (1988:327) samt 13 § fordonsskatteförordningen (1993:1028) följande.

1 § Den överlastavgift som har påförts, skall betalas in till länsstyrelsen på dess postgirokonto inom tre veckor från mottagandet av beslutet om överlastavgift.

2 § Om den påförda avgiften är över 10 000 kr och särskilda skäl föreligger, får länsstyrelsen besluta om längre tid för betalningen än som anges i 1 §. Inbetalningstiden får dock aldrig överstiga sex månader från mottagandet av beslutet.
   Om länsstyrelsen beslutar om längre betalningstid än tre veckor får länsstyrelsen också besluta att betalning av avgiften får delas upp på flera betalningstillfällen, dock högst tre, under betalningstiden.

3 § Som uppbörd anses att medel, som har betalats som förskott för överlastavgift, tas i anspråk för betalning av överlastavgift.

___________

    Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2005. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1990:7) om inbetalning av överlastavgift.