Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Fordonsskatt per dag när skatteplikt inträder eller upphör

Datum: 2008-06-12

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 377045-08/111

1       Sammanfattning

Skatteverket anser att vid bestämmande av om fordonsskatt ska tas ut per dag eller för hela månaden enligt 2 kap. 13 § vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL, ska med skatt för helt skatteår avses den, vid tidpunkten för skattepliktens inträde eller upphörande, gällande skattesats för ett skatteår som framgår av 2 kap. 7‑‑10, 12 §§ och bilaga 2 och 3 VSL eller 6 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, LSBF, och bilagan i LSBF. 

 

2       Bakgrund och frågeställning


 
Om fordonsskatten för ett fordon uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår ska skatten under vissa förutsättningar tas ut per dag.
 
Fråga har uppkommit om det är den totala skatten för det enskilda fordonets innevarande skatteår med beaktande av eventuella ändringar av skattesatsen under året som ska uppgå till 4 800 kronor, eller om det är den vid tidpunkten för skattepliktens inträde eller upphörande aktuella skattesatsen som avses.

 

3       Gällande rätt m.m.


 
Om skatteplikt föreligger under en del av en kalendermånad ska enligt 2 kap. 13 § första stycket VSL skatt tas ut för hela månaden, om inte något annat följer av andra stycket. Av 2 kap. 13 § andra stycket VSL framgår att för fordon för vilka fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår tas skatt ut per dag för den månad under vilken skatteplikten första gången inträder för fordonet eller skatteplikten upphör av annan anledning än avställning. Om ett sådant fordon varit avställt och avställningstiden har omfattat minst 15 dagar eller om fordonet har gått över till en ny ägare under avställningstiden, tas skatt ut för dag under den månad då avställningen började eller upphörde.
 
Enligt tredje stycket samma paragraf utgör fordonsskatten för en kalendermånad en tolftedel och för en dag 1/360 av skatten för ett helt år.
 
I prop. 2005/06:65 s. 81 anges följande.
 
"I 13 § fordonsskattelagen finns regler om s.k. dygnsskatt. Om skatteplikten för ett fordon börjar eller upphör under en kalendermånad skall fordonsskatt betalas för hela kalendermånaden om fordonsskatten per år är 4 800 kronor eller lägre. Om den årliga fordonsskatten överstiger 4 800 kronor skall skatten tas ut per dag./---/Regeringen anser därför att de nuvarande reglerna för dygnsskatt bör överföras till vägtrafikskattelagen utan någon ändring av beloppsgränsen."
 
Skatteår definieras i 1 kap. 4 § VSL som tolv kalendermånader i rad.
 
När skatteår infördes som begrepp i den dåvarande vägtrafikskatteförordningen (1973:601) uttalades i prop. 1971:152 s. 25 att avsikten med att sprida skatteuppbörden över hela året var att med ett nytt kontrollmärkessystem få ett bättre samband mellan den period kontrollmärket ska avse och den period för vilken skatt ska betalas och kontrollbesiktning ska gälla.
 
Av 6 § vägtrafikskatteförordningen (2006:242), VSF, framgår att skatteår, skatteperioder och betalningsmånader för fordonen bestäms efter slutsiffran i fordonets registreringsnummer.
 
Enligt 2 kap. 5 § VSL ska fordonsskatten betalas för ett skatteår eller, om skatten för ett fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år, för en skatteperiod.
 
Enligt 7 § VSF ska fordonsskatt debiteras för ett skatteår eller en skatteperiod om inte något annat följer av 2 kap. 18 §, 5 kap. 3 § andra eller tredje stycket, 4, 5 eller 7 § VSL. Debiteringen ska avse skatt för tiden till utgången av skatteåret eller, om skatten för hela året överstiger 3 600 kronor, till utgången av skatteperioden, om inte något annat följer av 2 kap. 18 § eller 5 kap. 7 § VSL.
 
För personbilar där skattens storlek beräknas utifrån fordonets utsläpp av koldioxid beräknas skatten för ett skatteår utifrån bestämmelserna i 2 kap. 7‑‑10 §§ VSL. Skattens storlek för ett skatteår för övriga skattepliktiga fordon enligt VSL framgår av 2 kap. 12 § och bilaga 2 och 3 till VSL. För fordon som är skattepliktiga enligt LSBF framgår skattens storlek för ett skatteår av 6 § och bilagan till LSBF.
 
I prop. 1975:62 som föregick införandet av bestämmelsen om skatt per dag i dåvarande 12 § vägtrafikskattelagen (1973:601) uttalas på s. 27 att den kortare beskattningstiden för tyngre fordon ska ersätta den tidigare nedsättningen av fordonsskatt för lastbilar som varit avställda under en sammanhängande period om minst 15 dagar. Bestämmelsen skulle också motverka den koncentration till månadsskiften av försäljnings- respektive inköpstransaktioner samt anmälningar till bilregistret. Som skattegräns för att kunna tillämpa skatt per dag angavs att fordonsskatten för helt skatteår skulle uppgå till minst 4 800 kronor.
 
Innan bestämmelsen om skatt per dag infördes i vägtrafikskattelagen (1973:601) kunde nedsättning i vissa fall medges enligt kungörelsen (1973:782) om nedsättning för lastbilar. Efter ansökan kunde nedsättning medges för lastbilar för vilka fordonsskatten för helt skatteår utgjorde minst 4 800 kronor om fordonet varit avställt under minst 15 dagar.
 
Innan begreppet skatteår infördes 1974 kunde nedsättning av automobilskatt medges för lastbilar enligt kungörelsen (1970:888) om nedsättning för lastbilar. Efter ansökan kunde nedsättning medges för lastbilar för vilka automobilskatt för helt år utgjorde minst 4 800 kronor om fordonet på grund av vägavstängning, reparation av fordonet eller förarens sjukdom varit reservregistrerat under minst 15 dagar.

 

4       Skatteverkets bedömning


 
När reglerna om skatt per dag infördes i vägtrafikskattelagen (1973:601) ersatte dessa den tidigare bestämmelsen om nedsättning av fordonsskatt för lastbilar. En förutsättning för att ett fordon skulle omfattas av bestämmelsen om nedsättning var att fordonsskatten uppgick till en viss lägsta nivå för helt år. Efter införandet av ett rullande uppbördssystem över året, ändrades helt år till ett helt skatteår. Av uttalanden i prop. 1971:152, framgår att avsikten med införandet av begreppet skatteår var att med ett nytt kontrollmärkessystem få ett bättre samband mellan den period kontrollmärket ska avse och den period för vilken skatt ska betalas och kontrollbesiktning ska gälla.
 
Av 2 kap. 13 § andra stycket VSL framgår att om fordonsskatten för ett fordon uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår tas skatt ut per dag under vissa förutsättningar. I VSL förekommer bl.a. begreppen skatteår, helt skatteår, år och helt år. Vad som avses med de olika begreppen och hur de förhåller sig till varandra har inte utvecklats i förarbetena vare sig till nuvarande eller tidigare vägtrafikskattelag.
 
Om med helt skatteår skulle avses det enskilda fordonets skatteår, kommer besluten enligt 2 kap. 13 § VSL avseende om fordonsskatten ska tas ut per dag eller för hela månaden få karaktären av preliminära skattebeslut. Först när det enskilda fordonets skatteår gått till ända skulle det kunna fastställas om bestämmelsen om skatt per dag var tillämplig eller inte. Enligt Skatteverkets mening kan detta inte ha varit avsikten med bestämmelsen. Ett sådant synsätt skulle också kunna medföra att det enskilda fordonets slutsiffra blir avgörande för om skatt ska tas ut per dag eller per månad. Inte heller detta kan, enligt Skatteverkets mening, ha varit avsikten.
 
Enligt Skatteverkets uppfattning bör begreppen skatteår, helt skatteår, år eller helt år inte ges annan betydelse än att avse skatt för tolv kalendermånader i rad. För ett sådant ställningstagande talar även att det i bestämmelserna förekommer hänsyftning mellan de olika årsbegreppen, vilket framgår av 2 kap. 5 § VSL och 7 § VSF.
 
Skatteverket anser att vid bestämmande av om fordonsskatt ska tas ut per dag eller för hela månaden enligt 2 kap. 13 § VSL ska med skatt för helt skatteår avses den, vid tidpunkten för skattepliktens inträde eller upphörande, gällande skattesats för ett skatteår som framgår av 2 kap. 7‑‑10, 12 §§ och bilaga 2 och 3 VSL eller 6 § och bilagan i LSBF.