Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:12

OBS! Dessa föreskrifter har upphört att gälla genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:38.

Riksskatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en periodisk sammanställning m.m.;

beslutade den 13 september 1999.

Riksskatteverket föreskriver ¹med stöd av 10 kap. 33 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) och 65–66 §§ skattebetalningsförordningen (1997:750).

Allmänt

1 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483).

2 § Med VAT-nummer avses i dessa föreskrifter det registreringsnummer till mervärdesskatt som föreskrivs i artikel 22.1 c) – e) i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund.

Periodisk sammanställning

3 § I en periodisk sammanställning enligt 10 kap. 33 § skattebetalningslagen (1997:483) skall uppgift lämnas om omsättning av varor vilka transporteras från Sverige till ett annat EG-land om köparen är registrerad i ett annat EG-land än Sverige som skattskyldig till mervärdesskatt och har åberopat sitt VAT-nummer i detta EG-land, det vill säga sådana omsättningar som enligt 3 kap. 30 a § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200) är undantagna från skatteplikt. Uppgift i en periodisk sammanställning skall lämnas om varor transporteras från Sverige till ett annat EG-land till en köpare som har åberopat sitt VAT-nummer i detta EG-land även om omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt annan bestämmelse i 3 kap. mervärdesskattelagen (1994:200).

I de fall ett tillhandahållande av varor sker i form av delleveranser, skall varje sådan delleverans redovisas i en periodisk sammanställning.

4 § I den periodiska sammanställningen skall vidare redovisas sådan omsättning som avses i 2 a kap. 6 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200), s.k. trepartshandel.

5 § I den periodiska sammanställningen skall också redovisas överföring av varor från Sverige till överförarens yrkesmässiga verksamhet i annat EG-land under förutsättning att han är registrerad till mervärdesskatt för verksamheten i det land dit varorna förs. Uppgift om överföringen lämnas endast om motsvarande omsättning av varor enligt 3 § skall redovisas i den periodiska sammanställningen.

6 § Följande varuöverföringar skall inte redovisas i den periodiska sammanställningen

– överföring av en vara som skall omsättas ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med avgångsplats i ett EG-land och ankomstplats i annat EG-land,

– överföring av en vara som utgör led i omsättning av en tjänst som utförs åt den som för över varan och tjänsten avser arbete i det andra EG-landet på den överförda varan, om transporten av varan avslutats i det andra EG-landet och varan sedan arbetet utförts skickas tillbaka till den i Sverige som har överfört varan,

– överföring av en vara som görs för att den överförda varan skall användas för omsättning av tjänster i annat EG-land och varan därför skall användas tillfälligt i det andra EG-landet,

– överföring av en vara som görs för att den överförda varan tillfälligt, högst i två år, skall användas i det andra EG-landet,

– överföring av en vara som görs för en i 3 kap. 30 a § eller 5 kap. 9 § i mervärdesskattelagen (1994:200) motsvarande omsättning, eller

– överföring av en vara vid sådan omsättning som avses i 5 kap. 2 a § mervärdesskattelagen (1994:200).

Uppgifter i den periodiska sammanställningen

7 § I den periodiska sammanställningen skall anges säljarens registreringsnummer för mervärdesskatt här i landet.

8 § För varje köpare skall i den periodiska sammanställningen anges det av köparen åberopade VAT-numret, det sammanlagda värdet av varuleveranser och det sammanlagda värdet av trepartshandel som har skett under den tidsperiod som sammanställningen avser.

Med värdet av varuleveranser förstås förutom ersättningen för varorna, även leveranskostnader samt andra tillägg till priset som faktureras köparen. I ersättningen skall även förskott som erhållits för varorna inräknas, men inte eventuell ränta.

9 § Vid sådan överföring av varor som avses i 5 § skall i den periodiska sammanställningen anges överförarens eget VAT-nummer i det land dit varorna förs.

Som värde skall då anges varornas inköpsvärde eller, om sådant värde saknas, tillverkningskostnaden för varorna.

10 § Belopp i den periodiska sammanställningen skall anges i svenska kronor. I de fall fakturering har skett eller skall ske i annan valuta än svenska kronor skall omräkning ske med iakttagande av den kurs som gäller den dag då uppgiftsskyldigheten inträder enligt 11 §. Omräkningen får också göras till genomsnittlig månatlig valutakurs som fastställs av oberoende part, t.ex. Riksbanken eller Generaltullstyrelsen.

Samma metod för valutaomräkning skall tillämpas under hela den tid den periodiska sammanställningen avser.

Uppgiftsskyldighetens inträde

11 § Uppgiftsskyldigheten för en sådan omsättning eller överföring som avses i 3–5 §§ inträder den 15:e i månaden efter den månad under vilken varorna har levererats eller överföring har skett. Om en faktura eller jämförlig handling har utfärdats till förvärvaren innan ovanstående tidpunkt, inträder uppgiftsskyldigheten redan vid utfärdandet av fakturan eller handlingen under förutsättning att leverans då har skett, annars inträder uppgiftsskyldigheten vid leveransen.

Förskottsbetalningar som avser omsättningar enligt 3 och 4 §§ föranleder inte uppgiftsskyldighet. Uppgiftsskyldigheten inträder även i sådant fall enligt första stycket.

12 § Bestämmelserna i 11 § första stycket om uppgiftsskyldighetens inträde har i tillämpliga delar avseende på delleverans.

13 § Om en säljare, sedan omsättning har redovisats i en periodisk sammanställning, lämnar köparen prisnedsättning eller det i övrigt inträffar händelser som visar att tidigare redovisat värde av en omsättning har förändrats, skall uppgift om storleken av förändringen lämnas i den periodiska sammanställningen. Sådan uppgift skall lämnas i den periodiska sammanställningen för den tidsperiod då kreditfaktura eller tilläggsfaktura avseende händelserna har utfärdats eller borde ha utfärdats, i förekommande fall sammanräknad med andra omsättningar avseende samma VAT-nummer under samma period.

14 § Om det framkommer att lämnad uppgift i en periodisk sammanställning har varit felaktig skall rättelse göras. En rättad periodisk sammanställning skall då lämnas för den tidsperiod som felaktigheten avser. I den rättade sammanställningen skall uppgift lämnas endast avseende den omsättning eller överföring som har blivit oriktigt redovisad varvid de totala belopp m.m. som skall gälla för den ifrågavarande omsättningen eller överföringen skall uppges, i förekommande fall sammanräknad med andra omsättningar avseende samma VAT-nummer under samma period.

¹Jfr rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt; enhetlig beräkningsgrund (EGT nr L 145, 13.6.1977, Celex 377LO388) senast ändrad genom rådets direktiv 98/80/EG av den 12 oktober 1998 om komplettering av det gemensamma systemet för mervärdesskatt och om ändring av direktiv 77/388/EEG - särskilda regler för investeringsguld (EGT nr L 281, 17.10.1998, s. 31, Celex 398LOO80)

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 1999.