Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Grundavdrag vid ut- eller invandring före 2005

Datum: 2005-11-25

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 636217-05/111

1 Sammanfattning

Fullt grundavdrag kan medges för EU/EES medborgare som utvandrat till eller invandrat från annat EU/EES land under ett inkomstår före den 1 januari 2005. Som förutsättning gäller att personens totala förvärvsinkomster under inkomståret, i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit vad som gäller för person som under ett inkomstår före 1 januari 2005 utvandrat från eller invandrat till Sverige. Ska endast reducerat grundavdrag medges eller kan personen i vissa fall medges fullt grundavdrag?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt den lagstiftning som gällde före den 1 januari 2005 är grundavdraget, enligt 63 kap 4 § inkomstskattelagen (IL) för de som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av beskattningsåret, en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp för varje kalendermånad eller del av kalendermånad som de är obegränsat skattskyldiga (lag 2001:842).

Enligt bestämmelserna i 63 kap 4 § IL, som trätt ikraft den 1 januari 2005 och tillämpas för första gången vid 2006 års taxering, medges fullt grundavdrag för obegränsat skattskyldiga som in- eller utvandrat under beskattningsåret och vars överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande kommer från Sverige (lag 2004:1139). Med ”uteslutande eller så gott som uteslutande” bör vara att minst 90 % av förvärvsinkomsterna kommer från Sverige (prop. 2004/05:19 s.45).

Regeln begränsas inte på något sätt av vilket land personen utvandrar till eller invandrar från varvid fullt grundavdrag kan erhållas även vid flyttning till eller från ett icke EU/EES land och oberoende av medborgarskap.

Rätten till grundavdrag förutsätter inte att en person har haft en arbetsinkomst utan baserar sig på en persons taxerade förvärvsinkomst (63 kap 3 § IL). Som förvärvsinkomst räknas också t ex garantipension som utges till den som saknar inkomstgrundad ålderspension.

Av artikel 39 i EG-fördraget framgår att fri rörlighet för arbetstagare ska säkerställas inom gemenskapen.

En liknande bestämmelse finns i artikel 28 i EES-avtalet som säkerställer fri rörlighet för arbetstagare mellan EG-medlemsstaterna och EFTA staterna.

Enligt artikel 43 i EG-fördraget är inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig i en annan medlemsstat förbjudna.

Av motsvarande bestämmelse i artikel 31 i EES-avtalet framgår att det inte får förekomma några inskränkningar för medborgare i en EG-medlemsstat eller EFTA-stat att fritt etablera sig i vilken som helst av dessa stater.

I EG-fördraget föreskrivs, i artikel 18 punkt 1, följande:

”Varje unionsmedborgare skall ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i detta fördrag och i bestämmelserna om genomförande av fördraget”.

Även i EES-avtalet, under rubriken Mål och principer, artikel 1, finns en reglering som får anses innebära en rätt för medborgarna att fritt flytta inom EU/EES-området.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket har tidigare, när det gäller hantering av avdrag i SINK ärenden t o m 2004, uttalat att personer som vistas tillfälligt i Sverige och beskattas enligt SINK, ska medges fullt grundavdrag om dennes totala förvärvsinkomst uteslutande eller så gott som uteslutande består av svenska inkomster. Som förutsättning anges att det är fråga om EU/EES medborgare. Ställningstagandet står i överensstämmelse med EG-domstolens avgörande (C-169/03 Wallentin) som innebar att en nationell lagstiftning som inte medger möjlighet till grundavdrag och s k personliga avdrag får anses som diskriminerande.

Vad ska då gälla om en person var obegränsat skattskyldig i Sverige endast under en del av året? Lagstiftaren har ansett att de EG-rättsanpassade reglerna avseende fullt grundavdrag för begränsat skattskyldiga personer även ska gälla personer som är obegränsat skattskyldiga under del av året (SOU 2003:12 s.160, prop. 2004/05:19 s.49). Skatteverket anser på samma sätt att lagstiftningen för tid före den 1 januari 2005 utgör ett hinder mot den fria rörligheten för arbetstagare och fria etableringsrätten enligt EG-fördraget och EES-avtalet. Skatteverket anser tillika att reglerna också hindrar den fria rörligheten för medborgare i övrigt inom EU/EES området. Denna särbehandling kan inte rättfärdigas. Mot bakgrund härav bör fullt grundavdrag därför kunna medges även för tid innan januari 2005 i fall då en person varit obegränsat skattskyldig i Sverige under del av året.

Slutsatsen blir därför att, en person som är medborgare i ett EU/EES land och utvandrat till eller invandrat från ett EU/EES land medges fullt grundavdrag, om överskottet av personens totala förvärvsinkomster utgörs av svenska inkomster som beskattas enligt IL. Vad som avses med ”överskott av inkomster i Sverige” framgår av Skatteverkets ställningstagande 2005-03-03, Dnr 130 89071-05/111.