Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets tillämpningsinformation

Tillämpningsinformationen gäller Ställningstagandet 2005‑10‑12 om "Förhöjt pensionssparavdrag", dnr 131 521680-05/111. OBS! Detta ställningstagande har återkallats. Se nytt ställningstagande från 2008‑10‑18, dnr 131 608698-08/111.

Dnr: 131 21680-05/111 (Tillämpningsinformation)

Den skattskyldige som någon gång under beskattningsåret eller under något tidigare år tjänat in pensionsrätt i någon anställning har inte rätt till förhöjt pensionsavdrag enligt 59 kap. 5 § 3 st. inkomstskattelagen (1999:1229).

Vid kontroll bör åtgärder, som föranleds av nämnda styrsignal, vara framåtsyftande. Beslut på initiativ av Skatteverket ska därför, i normal fallet, inte avse premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionssparkonton som görs t.o.m. 2005-12-31.

Detta innebär att nämnda styrsignal tillämpas på Skatteverkets initiativ först vid 2007 års taxering avseende inkomståret 2006, d.v.s. på betalningar som görs fr.o.m. 2006-01-01.