Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Ansvar för arbetsgivaravgifter - mottagare omfattas inte längre av A-SINK

Datum: 2005-02-14

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
130 92658-05/111
OBS!
Se även Skatteverkets ställningstagande 2005-02-14, dnr 92658-05/111.

1. Sammanfattning

Skatteverkets bedömning är att när en ersättning inte längre omfattas av 2 kap. 13 § SAL ska arbetsgivaravgifter betalas. Detta gäller oavsett om det vid utbetalningstillfället inte var känt för utbetalaren att ersättningen till idrottsmannen – vid en senare prövning - inte var skattepliktig enligt lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK).

2 Bakgrund och frågeställning

En utländsk idrottsman (X) har haft kontrakt med svensk klubb Y under en period om 5,5 månader. X var – såvitt då kunde bedömas – att betrakta som begränsat skattskyldig. Skatt har betalats med 15 % enligt A-SINK på ersättningar X fått från klubben. Arbetsgivaren har inte betalat arbetsgivaravgifter då denne preliminärt bedömt att undantaget enligt 2 kap. 13 § SAL är tillämpligt.

X återkommer efter ca. 3,5 månader till Sverige och får kontrakt med en annan klubb (Z). Hos denna klubb spelade X under 6 månader. X ansågs nu vara obegränsat skattskyldig till följd av att han vistats stadigvarande i Sverige.

Ska även klubben Y betala arbetsgivaravgifter om det senare kan konstateras att X blivit obegränsat skattskyldig och att 2 kap. 13 § SAL därför inte är tillämplig oavsett om detta inte var känt vid spel för denna klubb?

3 Gällande rätt m.m.

Inkomster som beskattas enligt A-SINK är inkomster från framträdanden i Sverige, dvs. arbete i Sverige enligt såväl socialförsäkringslagens (SofL) som socialavgiftslagens (SAL) mening. Detta innebär att mottagare av ersättning är berättigade till de arbetsbaserade förmåner som finns uppräknade i SofL. Detta under förutsättning att de inte omfattas av annat lands socialförsäkring vid arbete här i Sverige, exempelvis till följd av bestämmelserna i förordning(EEG) nr 1408/71.

Arbetsgivaravgifter betalas av den som utger avgiftspliktig ersättning. Detta framgår av 2 kap. 1 § SAL. I samma kapitel finns reglerat vad som är avgiftspliktig ersättning, jfr 10-11 §§ SAL. Avgiftsfria ersättningar regleras i 2 kap. 12-23 §§ SAL.

Av 2 kap. 13 § SAL framgår att en ersättning för vilken A-SINK ska betalas är avgiftsfri.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverkets bedömning är att när det i efterhand kan konstateras att en ersättning inte omfattas av 2 kap. 13 § SAL ska arbetsgivaravgifter betalas.

Det har i frågeställningen konstaterats att X vid sin första vistelse inte omfattas av A-SINK p.g.a att han blivit obegränsat skattskyldig till följd av stadigvarande vistelse. Detta var inte känt för klubben Y vid utbetalningstillfället men trots detta ska klubben betala arbetsgivaravgifter avseende tidigare utbetald ersättning.