Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare

Datum: 2005-02-22

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
130 90548-05/111

1 Sammanfattning

Om en arbetsgivare ger personalvårdsförmåner även till uppdragstagare på samma villkor som gäller för arbetsgivarens anställda ska också uppdragstagarna omfattas av skattefriheten. Uppdragstagare ska även omfattas av samma regler om skattefrihet som gäller för gåvor till anställda. Det innebär att exempelvis skattefri minnesgåva kan ges till uppdragstagare som har ett varaktigt uppdrag.

2 Bakgrund och frågeställning

Frågor har kommit om styrelseledamöter i en förening eller annan organisation kan omfattas av skattefriheten för motion eller annan friskvård de får från föreningen etc. Liknande frågor har också kommit om skattefria gåvor, t.ex. om en kommun kan ge en skattefri minnesgåva till en förtroendevald som har politiska uppdrag i kommunen men som inte har någon anställning hos kommunen.

3 Gällande rätt m.m.

I bestämmelserna om personalvårdsförmåner (11 kap. 11 och 12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229, IL) används begreppen "anställde" respektive "hela personalen". Enligt 11 kap. 14 § IL är vissa angivna gåvor till anställda skattefria. Beträffande minnesgåvor är förutsättningen för skattefrihet bl.a. att det ska vara gåvor till "varaktigt anställda".

I Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner m.m. (SKV A 2004:38) sägs i p. 1.1 om datorutrustning för privat bruk att uppdragstagare omfattas av skattefriheten om arbetsgivaren erbjuder också dem lånedatorer. Vidare sägs i Skatteverkets meddelande om vissa förmåner m.m. (SKV M 2004:28) följande i frågan.

"De i detta meddelande använda begreppen 'arbetsgivare' och 'anställd' avser normalt även uppdragsgivare eller annan utgivare av förmån samt uppdragstagare eller annan mottagare av förmån. Det finns emellertid situationer där likhetstecken inte kan sättas mellan de olika begreppen. Frågan måste därför särskilt beaktas när det i det enskilda fallet gäller en uppdragsgivare etc. Det är inte möjligt att uttömmande ange i vilka situationer som likhetstecken inte kan sättas."

Utredningen Förmåner och ökade levnadskostnader resonerar i sitt betänkande (SOU 1999:94) i avsnitt 4 om begreppet anställd och föreslår att med anställd respektive arbetsgivare likställs i 11 kap. IL uppdragstagare respektive uppdragsgivare om inte något annat anges. På s. 58 i betänkandet framför utredningen följande.

" Utgångspunkten bör enligt vår mening vara att skattefriheten för förmånerna även fortsättningsvis skall, såvida inte något annat anges, gälla samtliga kategorier skattskyldiga som beskattas i inkomstslaget tjänst. De bestämmelser där begreppet anställd nämns har inte i förarbetena uttryckligen undantagit uppdragstagare. Det får i stället antas vara andra skäl som ligger bakom utformningen av lagtexten, t.ex. språkliga."

Beträffande förvärv av aktier anges i 11 kap. 15 § att med anställda likställs styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Detta förtydligande tillkom när bestämmelsen infördes i KL efter påpekande från lagrådet. Enligt lagrådet (prop. 1984/85:80 s. 45) framstår det "emellertid som tveksamt huruvida sådant uppdrag som styrelseledamotskap innefattar kan inbegripas under begreppet anställning. För att vad som åsyftas med säkerhet skall uppnås förordar lagrådet att en särskild bestämmelse meddelas."

4 Skatteverkets bedömning

Som framgår av Skatteverkets ovannämnda meddelande går det inte att i alla situationer sätta likhetstecken mellan begreppen uppdragstagare - arbetstagare/anställd utan frågan får prövas utifrån det sammanhang som respektive lagbestämmelse reglerar. Med denna utgångspunkt anser Skatteverket att en uppdragstagare ska omfattas av bestämmelsen om skattefrihet för personalvårdsförmåner. Detta gäller under förutsättning att förmånerna utgår efter samma grunder som gäller för arbetsgivarens anställda. Denna bedömning strider varken mot lagtextens formulering eller mot dess förarbeten.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan en uppdragsgivare skattefritt också ge en uppdragstagare sådana skattefria gåvor som anges i 11 kap. 14 § IL under samma förutsättningar som gäller för anställda. Lagbestämmelsens krav beträffande minnesgåvor att det måste vara fråga om varaktigt anställda innebär när det gäller exempelvis kommunala förtroendemän att uppdraget ska ha pågått under minst sex år. Se punkt 1.4 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:38).