Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

EG-förordningarnas förhållande till 14 kap. 1 § sekretesslagen

Datum: 2005-01-13

Område: Sekretess, IT-rätt och PuL

Dnr/målnr/löpnr:
130 6975-05/111
OBS! Detta ställningstagande har ersatts av Skatteverkets ställningstagande från den 16 november 2009, dnr 131 836430-09/111.

1 Sammanfattning

Uppgiftsskyldighet som följer av en EG-förordning, bryter sekretessen enligt 14 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100), SekrL.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om uppgiftsskyldighet som följer av en EG-förordning enligt 14 kap. 1 § SekrL bryter sekretessen.

3 Gällande rätt m.m.

I 14 kap. 1 § SekrL förskrivs att sekretess inte hindrar att uppgift lämnas till annan myndighet om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

Lagrådet anför i prop. 1999/2000:126 (”En ny tullag”) s. 283, under rubriken ”Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen” bl.a. följande:

”Det kan tilläggas att enligt 2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen skall frågor om sekretess regleras i en särskild lag, dvs. sekretesslagen, eller i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. På samma skäl som anförs under 1 kap. 6 § bör EG-förordningar även i förevarande sammanhang kunna likställas med svensk lag.”

"Under 1 kap. 6 §" anför Lagrådet (s. 272 i samma proposition), under rubriken ”Förslaget till tullag”, bl.a. följande:

”Med tanke på att riksdagen överlåtit beslutanderätten på normgivningsområdet till EG:s organ bör EG-förordningar kunna anses likställda med svensk lag.”

4 Skatteverkets bedömning

Med stöd av Lagrådets ovannämnda uttalanden anser Skatteverket att uppgiftsskyldighet, som följer av en EG-förordning, enligt 14 kap. 1 § SekrL bryter sekretessen.