Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Tillämpning av 14 kap. 12 § IL och EG-rätten

Datum: 2005-01-31

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
130 62568-05/111
Obs! Detta ställningstagande har ersatts av dnr 131 774559‑08/111

1 Sammanfattning

Enskild näringsidkare som bedriver självständig verksamhet i annan EU-stat är med hänvisning till EG-fördragets bestämmelser om fri etableringsrätt berättigad att kvitta underskott i sådan verksamhet mot överskott av i Sverige bedriven näringsverksamhet även om näringsverksamheten enligt 14 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229; IL) ska anses som en egen näringsverksamhet.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om i Sverige bosatt fysisk person som bedriver näringsverksamhet såväl i Sverige som i annan EU-stat kan medges avdrag för underskott som uppkommit i den utländska verksamheten mot överskott i den i Sverige bedrivna näringsverksamheten. Den i detta fall utomlands bedrivna verksamheten anses enligt 14 kap. 12 § IL vara självständigt bedriven och utgör en egen näringsverksamhet varför sådant avdrag för underskottet inte får göras. Frågan som har ställts är om sådan kvittning ändå kan medges mot bakgrund av EG-fördragets bestämmelser.

3 Gällande rätt m.m.

I 14 kap. 12 § IL anges att självständig näringsverksamhet som bedrivs utomlands utgör en egen näringsverksamhet. Självständighetskravet anses vara uppfyllt om verksamheten utomlands saknar anknytning till en i Sverige bedriven verksamhet (prop. 1993/94:50 s. 334).

4 Skatteverkets bedömning

Den särbehandling av i utlandet bedriven självständigt bedriven näringsverksamhet som följer av 14 kap. 12 § IL strider mot bestämmelserna om fri etableringsrätt i artikel 43 i EG-fördraget. Avdrag för underskott som uppkommit i näringsverksamhet som bedrivits i en annan EG-stat ska därmed medges mot överskott av i Sverige bedriven näringsverksamhet även om den i utlandet bedrivna verksamheten enligt 14 kap. 12 § IL är att anses som en egen näringsverksamhet.