Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Fördelning av tjänstebelopp på utköpta andelar från förvaltningsföretag

Datum: 2005-02-02

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
130 39941-05/111
1 Sammanfattning

I samband med utköp av andelar från förvaltningsföretag med anledning av övergångsbestämmelse p.5 till SFS 2003:224 ska det belopp som ska tas upp i inkomstslaget tjänst med anledning av utköpet fördelas på de utköpta andelarna. Denna fördelning ska ske i proportion till värdeökningen för respektive andel i förhållande till den totala värdeökningen. Andelar som minskat i värde omfattas inte av regelsystemet.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om hur man ska fördela det belopp som ska beskattas i inkomstslaget tjänst när en delägare i ett förvaltningsföretag köper ut andelar till underpris med stöd av övergångsbestämmelse p. 5 till SFS 2003:224.

3 Gällande rätt m.m.

När en delägare till underpris köper ut något från sitt företag ska han normalt beskattas för underpriset som lön i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Är han inte verksam i företaget ska han i stället beskattas för underpriset såsom utdelning enligt 42 kap. 1 § IL. Är andelsinnehavet kvalificerat kan en del av utdelningen komma att beskattas i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital med stöd av 57 kap. IL.

I samband med införandet av nya bestämmelser kring näringsbetingade andelar, vilka trädde i kraft den 1 juli 2003 (prop. 2002/03:96), infördes en övergångsbestämmelse i p.5 till SFS 2003:224 som skulle lindra beskattningen om en delägare valde att köpa ut andelar från ett förvaltningsföretag. Anledningen var att begreppet förvaltningsföretag och det särskilda regelsystemet kring dessa skulle utmönstras ur lagstiftningen. Den aktuella övergångsbestämmelsen har följande lydelse.

" Om ett företag som omedelbart före ikraftträdandet var ett förvaltningsföretag enligt den äldre lydelsen av 24 kap. 14 § efter ikraftträdandet men före utgången av 2004 avyttrar en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening för en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet till en delägare som är en fysisk person och som även var delägare i företaget den 30 juni 2003, skall uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap. inte ske.

Förvärvaren skall inte beskattas i inkomstslaget kapital på grund av förvärvet. En förvärvare som inte beskattats på grund av förvärvet skall anses ha anskaffat andelen för det skattemässiga värdet hos företaget. Medför förvärvet att ett belopp tas upp i inkomstslaget tjänst hos förvärvaren enligt bestämmelserna i 57 kap., skall anskaffningsutgiften för andelen anses utgöras av summan av det skattemässiga värdet hos det överlåtande företaget och det belopp som skall tas upp i inkomstslaget tjänst hos förvärvaren."

Denna typ av utköp ska inte betraktas som lön utan som utdelning, jämför Skatterättsnämndens förhandsbesked den 2 juli 2004. Förhandsbeskedet finns refererat i Skatteverkets rättsfallsprotokoll nr 18/04.

Av intresse i sammanhanget är också rättsfallet RÅ 80 1:57, där Regeringsrätten fastslog att vad en far vid förvärv av aktier från sin dotter erlagt utöver vid denna tidpunkt gällande börsvärde var betalning av gåvo- eller skadeståndskaraktär och betalningen fick således inte räknas in i sin helhet i hans anskaffningsutgift för aktierna.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt den aktuella övergångsbestämmelsen ska det belopp som tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst p.g.a. förvärvet öka anskaffningsutgiften för andelen. När man förvärvar andelar i olika företag måste tjänstebeloppet fördelas mellan de olika andelarna. Enligt Skatteverkets uppfattning ska nämnda tjänstebelopp proportioneras på de olika andelarna i enlighet med nedanstående exempel.

Andelar i förvaltningsföretaget:

BenämningSkattem.värdeMarknadsvärdeVärdeökning
AB A10 00050 00040 000
AB B20 000100 00080 000
AB C30 00040 00010 000
 60 000190 000130 000
AB D50 00020 000-30 000
Ägaren förvärvar samtliga andelar som innehas av förvaltningsföretaget för 110 000 kr, dvs vad som motsvarar det skattemässiga värdet. Ägaren är verksam i betydande omfattning och han har ett gränsbelopp på 40 000 kr. Inget hindrar att ägaren förvärvar aktierna i AB D för marknadsvärdet eller helt enkelt avstår från att förvärva aktierna i AB D. Regelsystemet blir ändå tillämpligt eftersom det inte finns något krav på att samtliga andelar måste förvärvas. De andelar som inte förvärvas till det skattemässiga värdet beskattas i enlighet med de normala beskattningsreglerna.

I detta fall har han förvärvat andelarna i AB D till ett pris som överstiger marknadsvärdet. Enligt RÅ 80 1:57 ansågs det överskjutande värdet inte vara en köpeskilling. Rättsfallet avsåg i och för sig ett förvärv mellan fysiska personer. Skatteverket anser inte att detta har någon principiell betydelse utan att överpriset även i detta fall bör betraktas som något annat än köpeskilling. Verket anser att överpriset ska betraktas som ett tillskott till förvaltningsföretaget. Andelarna i AB D ska därför anses avyttrade för 20 000 kr.

Det innebär att värdeökningen på andelarna, 130 000 kr, ska betraktas som utdelning. Eftersom ägaren har ett gränsbelopp på 40 000 kr innebär det att han ska beskattas i inkomstslaget tjänst med 90 000 kr (130 000 - 40 000) p.g.a. utköpet. Någon beskattning i inkomstslaget kapital sker inte.

Enligt Skatteverkets uppfattning får andelarna följande anskaffningsutgift.

BenämningFördeln. tjänstebeloppAnskaffningsutgift
   
AB A40/130x90= 27 69237 692
AB B80/130x90= 55 38575 385
AB C10/130x90= 6 92336 923
AB Domfattas inte20 000
Tjänstebeloppet ska således fördelas i proportion till värdeökningen för respektive andel i förhållande till den totala värdeökningen för berörda andelar. Andelarna i AB D omfattas inte av övergångsbestämmelsen eftersom de anses anskaffade för ett annat värde än förvaltningsföretagets skattemässiga värde. Övergångsbestämmelserna är således inte tillämpliga på andelar som gått ner i värde.