Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Fastighetstaxeringens betydelse vid inkomstbeskattning av specialbyggnad

Datum: 2005-06-21

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
130 359099-05/111
1 Sammanfattning

Vid tillämpning av 7 kap. 21 § 1 st. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är det fastighetstaxeringslagens bestämmelser som avgör om fastigheten utgör specialbyggnad. Reglerna anger att fastighetens klassificering ska bestämmas utifrån förhållandena vid årets ingång. Skatteverket är därför inte bunden av fastighetstaxeringen ifall den inte överensstämmer med det faktiska förhållandet vid årets ingång.

2 Bakgrund och frågeställning

Inkomst av specialbyggnad kan enligt 7 kap. 21 § 1 st. IL vara skattefri. Frågan är om den måste vara taxerad som specialbyggnad vid fastighetstaxeringen eller om man kan göra en fristående bedömning vid inkomsttaxeringen.

3 Gällande rätt m.m.

Byggnader ska vid fastighetstaxeringen indelas i byggnadstyper enligt 2 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL. Indelningen ska göras på grundval av förhållandena vid ingången av året, 1 kap. 6 § FTL.

Fastighetstaxering sker vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering, 1 kap. 1 § FTL. Indelning i byggnadstyper görs normalt vid den allmänna fastighetstaxeringen som sker vart sjätte år, 1 kap. 7 § FTL. För hyreshus-, småhus- och lantbruksenheter sker mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna även en förenklad fastighetstaxering, 1 kap. 7 a § FTL. Om t.ex. nybyggnation eller ändrade förhållanden inträffar under andra år ska ny taxering göras genom särskild fastighetstaxering, 16 kap. 1 § FTL.

Byggnad som till övervägande del används bl.a. för sjukvård, idrott eller undervisning, indelas som specialbyggnad, 2 kap. 2 och 3 §§ FTL. Specialbyggnad undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § FTL, vilket även gäller mark som hör till byggnaden, markanläggning samt specialbyggnad under uppförande.

Inkomstbeskattningen av specialbyggnad regleras i 7 kap. 21 § 1 st. IL.
”Ägare av en sådan fastighet som avses i 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) är inte skattskyldig för inkomst från sådan användning av fastigheten som gör att byggnaden enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen skall anses som annan specialbyggnad än kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad eller reningsanläggning.”

4 Skatteverkets bedömning

7 kap. 21 § 1 st. IL föreskriver att det ska vara fråga om ”sådan fastighet som avses i 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen”. Hänvisningen till 3 kap. 2 § FTL innebär att det ska vara en fastighet med byggnad som utgör specialbyggnad och som är undantagen skatteplikt enligt FTL:s regler. Grunden för befrielse från inkomstskatt är således att byggnaden vid ingången av året till övervägande del används på ett kvalificerat sätt.

Bestämmelsen i 7 kap. 21 § 1 st. IL innebär, enligt Skatteverkets uppfattning, att man vid tillämpning av lagrummet inte är bunden av hur fastigheten indelats vid fastighetstaxeringen. Sådan taxering sker inte varje år och kan vara grundad på förutsättningar som förändrats eller som visar sig vara felaktiga. Den materiella bedömningen vid inkomsttaxeringen av vad som utgör specialbyggnad ska ske enligt reglerna i FTL, och det är då den faktiska användningen vid ingången av det aktuella året som är avgörande.

En följd av ovanstående är att förhållandena vid ingången av året avgör fastighetens klassificering för hela kalenderåret. Förändringar som inträffar efter ingången av året ska således inte medföra någon omklassificering samma år.

Normalt kan man utgå från att den indelning som gjorts vid fastighetstaxeringen överensstämmer med de faktiska förhållandena. Om så inte är fallet kan den frångås vid inkomsttaxeringen.

Om en fastighet vid inkomsttaxeringen bedöms vara felaktigt klassificerad i fastighetstaxeringshänseende bör kontakt tas med berörd fastighetstaxeringsgrupp.