Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Arbetsgivaravgifter när beskattning enligt SINK ändras till beskattning enligt IL och omvänt

Datum: 2005-05-19

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
130 274291-05/111
OBS! Detta ställningstagande har ersatts av Skatteverkets ställningstagande 2010-09-27, dnr. 131 624948-10/111.

1 Sammanfattning

När en skattskyldig som har begärt att bli beskattad enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) senare begär att bli beskattad enligt inkomstskattelagen (1999:1229),IL, eller omvänt, ska enligt Skatteverkets bedömning arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter på de ersättningar som blivit avgiftspliktiga när 2 kap. 11 och 12 §§ socialavgiftslagen (2000:980),SAL, inte längre är tillämpliga.

2 Bakgrund och frågeställning

En polsk anställd som har arbetat i Sverige för svensk arbetsgivare i fyra månader, har fått ett beslut om SINK. Han har förutom lön fått en bostadsförmån från sin arbetsgivare. Arbetsgivaren har i enlighet med 2 kap. 12 § 2. SAL jämfört med 6 § 2. SINK inte betalat arbetsgivaravgifter på värdet av bostadsförmånen. I samband med taxeringen begär den anställde att bli beskattad enligt IL. 2 kap. 12 § 2. SAL är då inte längre tillämplig och bostadsförmånen är enligt 2 kap. 10 § SAL avgiftspliktig. Ska arbetsgivaren påföras avgifter i efterhand? Något intyg på blankett E 101 finns inte.

Motsvarande situation kan uppkomma beträffande t.ex. traktamentsersättning inom schablonen, när en utomlands bosatt anställd som ursprungligen begärt att bli beskattad enligt IL, begär att i stället beskattas enligt SINK.

3 Gällande rätt m.m.

En utomlands bosatt person som arbetar i Sverige är normalt omfattad av svensk socialförsäkring och arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt reglerna i SAL. Undantag gäller när den anställde ska tillhöra ett annat lands socialförsäkring och kan visa detta med ett intyg om tillämplig lagstiftning (blankett E 101 inom EES-området och Schweiz) eller ett utsändningsintyg (inom konventionsområdet).
När inkomsten beskattas enligt SINK medges inga avdrag för kostnader i arbetet. Traktamentsersättningar och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga till SINK och underlag för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 10 och 11 §§ SAL. Undantagna från SINK-skatt är bl.a. förmån av bostad under tillfällig anställning i Sverige och ersättning för resa till och från Sverige vid anställningens början och slut (6 § 2. SINK). Dessa förmåner är också undantagna från arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 12 § 2. SAL, under förutsättning att de är undantagna från skatt enligt SINK.

När inkomsten beskattas enligt IL är ersättningar för kostnader i arbetet (traktamenten, reskostnadsersättning vid tjänsteresa m.m.) undantagna från skatteavdrag, om de håller sig inom vissa ramar (8 kap. 19-20 §§ skattebetalningslagen /1997:483/). Sådana kostnadsersättningar är inte heller underlag för arbetsgivaravgifter (2 kap. 11 § 1. SAL).

4 Skatteverkets bedömning

När det i efterhand kan konstateras att en ersättning inte längre omfattas av reglerna om avgiftsfrihet enligt 2 kap. 11 eller 12 §§ SAL på grund av att beskattningen har ändrats från beskattning enligt SINK till beskattning enligt IL eller omvänt, ska arbetsgivaravgifter betalas. Jfr styrsignalen den 21 februari 2005 avseende A-SINK. Den motsatta situationen, att en ersättning blir avgiftsfri när beskattningen ändras, kan naturligtvis också uppkomma och leda till återbetalning av socialavgifter.