Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Framtida gravskötsel

Datum: 2005-05-03

Område: Bouppteckningar, arv och gåva

Dnr/målnr/löpnr:
130 243509-05/111

1 Sammanfattning

Kostnader för framtida gravskötsel (gravvård) är inte avdragsgilla i bouppteckningen. Om testator i ett testamente föreskriver att viss summa vid dödsfallet ska insättas på konto och förvaltas av kyrkogårdsförvaltningen för gravskötsel får detta förordnande ses som ett legat och beaktas vid skattläggningen.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om gravskötsel av den egna graven ska kunna godkännas som en kostnad i bouppteckningen samt om gravskötsel av den egna graven ska ses som ett legat i arvsskatteärendet om testator så föreskriver i sitt testamente.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 20 kap. 4 § ärvdabalken ska samtliga skulder antecknas i bouppteckningen till de belopp skulderna hade på dödsdagen. När behållningen i boet beräknas får avdrag även göras för begravnings- och bouppteckningskostnader (se 13 § 1 mom. tredje punkten i numera upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, AGL). Till begravningskostnader hänförs, förutom kostnad för själva begravningen, även kostnad för inköp av gravplats och gravsten inklusive inskription, se bl.a. Skatteverkets Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2004 s. 137 Pdf, 207.9 kB, öppnas i nytt fönster..

4 Skatteverkets bedömning

Enligt beskattningsmyndigheternas (tidigare tingsrätterna, numera Skatteverket) vedertagna praxis har kostnad för framtida underhåll av grav inte beaktats som avdragsgill kostnad vid bestämmandet av arvsskatt i ett dödsbo, jfr. Bratt m.fl, Skatt på arv och skatt på gåva 7:8. Avdrag har inte medgetts för kostnad för framtida gravskötsel eftersom det varken är fråga om en enskild skuld som förelåg på dödsdagen eller är fråga om en kostnad för begravningen. Däremot har en avlidens föreskrift i ett testamente om avsättning av medel till sådan gravvård behandlats som ett legat enligt ovannämnd praxis och därmed beskattats särskilt som en egen lott. Med hänsyn till att arvsskatten numera är avskaffad saknas anledning att ändra gällande praxis.