Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Fastighetsskatt på nybyggd privatbostad inom EU

Datum: 2005-07-01

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
130 220219-05/111

1 Sammanfattning

För nybyggda bostadshus i Sverige utgår ingen fastighetsskatt eller reducerad fastighetsskatt. Skatteverket anser att samma regler ska gälla även om den skattepliktiga privatbostadsfastigheten är i annat EU-land.

2 Bakgrund och frågeställning

Fastighetsskatten är under tio år nedsatt för nybyggda bostadshus inom Sverige. Frågan gäller om det är förenligt med EG-fördraget att endast svenska fastigheter omfattas av nedsättningen.

3 Gällande rätt m.m.

Privatbostad i utlandet är skattepliktig till fastighetsskatt, 1 § 2 st. lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt (FSL). Med privatbostad avses bl.a. ett småhus som används för eget eller närståendes boende, 2 kap. 8 § IL.

För nybyggda bostadshus utgår ingen fastighetsskatt under de första fem åren och därefter med halv fastighetsskatt under de följande fem åren, 3 § 2 st. FSL. I lagen anges att regeln endast gäller för fastigheter i Sverige.

Av artikel 56 i EG-fördraget framgår att alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater är förbjudna. Av EG-domstolens praxis framgår att de nationella reglerna inte får vara diskriminerande eller utgöra ett hinder för rätten att utöva den fria rörligheten av personer och kapital om det inte finns godtagbara skäl som kan motivera undantag från de grundläggande rättigheterna.

4 Skatteverkets bedömning

Regeln i 3 § 2 st. FSL innebär att innehav av nybyggda bostäder i Sverige berättigar till nedsättning av fastighetsskatt. Regeln innebär exempelvis att om en person anskaffar en nybyggd villafastighet i Sverige så erhålls befrielse från fastighetsskatt i fem år och en halverad fastighetsskatt under de därpå följande fem åren. Om han gör motsvarande investering i annat EU-land erhålls dock ingen nedsättning av fastighetsskatten.

Investering i en nybyggd privatbostadsfastighet utomlands berättigar alltså inte till samma initiala lindring av fastighetsskatt som motsvarande investering i Sverige. Skatteverket anser därför att lagstiftningen utgör ett hinder för den fria rörligheten av kapital enligt EG-fördraget och att denna särbehandling inte kan rättfärdigas.

Skatteverket anser att nedsättningsreglerna för nybyggda svenska bostadsfastigheter även ska omfatta skattepliktiga privatbostadsfastigheter i annat EU-land.