Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Ett svenskt dotterbolags avdragsrätt för kostnader som debiterats av ett utländskt moderbolag avseende ett incitamentsprogram för anställda inom koncernen

Datum: 2005-04-15

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
130 215239-05/111

1 Sammanfattning

Ett dotterbolag har rätt till avdrag såsom för löneutgift för vad som debiteras av ett moderbolag motsvarande marknadsvärdet av aktier i moderbolaget och som överlämnas till anställda i dotterbolaget i enlighet med ett incitamentsprogram. Dotterbolaget är även berättigat till avdrag för socialavgifter i motsvarande mån. Intäkter och kostnader för att säkerställa avgifterna tas upp som inkomst av näringsverksamhet. Den omständigheten att det är ett utländskt moderbolag som svarar för det ifrågavarande programmet föranleder ingen annan bedömning.

2 Bakgrund och frågeställning

En anställd i ett svenskt aktiebolag som ingår i en utländsk koncern deltar i ett incitamentsprogram som ger den anställde rätt att på förmånliga villkor teckna aktier i moderbolaget.

Det förekommer därvid att det utländska moderbolaget debiterar det svenska dotterbolaget för kostnaden för den anställdes aktieförvärv. Fråga har uppkommit om dotterbolaget är berättigat till avdrag för sådan kostnad såsom löneutgift och om det gör någon skillnad om det är koncernen eller annan närstående som i praktiken säkrat programmet.

3 Gällande rätt m.m.

Anställda som för utfört arbete får teckna aktier på förmånliga villkor beskattas för sådan förmån såsom för lön. Arbetsgivaren betalar socialavgifter beräknade på detta värde. Bolaget som arbetsgivare har under vissa förutsättningar rätt till avdrag såsom för lön avseende värdet av aktier i ett annat koncernföretag som överlåts till bolagets anställda.

I RÅ 2004 ref. 83 hade ett moderbolag tillskjutit egna aktier till ett dotterbolag som ovillkorat aktieägartillskott, varefter dotterbolaget vederlagsfritt har överlåtit aktierna till sina anställda. Dotterbolaget medgavs avdrag för löneutgift motsvarande marknadsvärdet på aktierna i moderbolaget vid överlåtelsen.

I ett ärende om förhandsbesked erbjöd ett utländskt moderbolag anställda inom koncernen, bl.a. i en svensk filial till ett utländskt dotterbolag, rätt att utan vederlag få nyemitterade aktier i moderbolaget. Skatterättsnämnden fann att dotterbolaget var berättigat till avdrag såsom för löneutgift för ett belopp som debiterats av moderbolaget motsvarande marknadsvärdet av de nyemitterade aktier i moderbolaget som var hänförligt till anställda i filialen (förhandsbesked 2002-06-14).

4 Skatteverkets bedömning

Ett dotterbolag, som inom ramen för ett incitamentsprogram låter anställda förvärva aktier i moderbolaget, har rätt till avdrag såsom för löneutgift för vad moderbolaget debiterar dotterbolaget. Aktierna anses därvid som avyttrade till marknadspris till de anställda som deltar i programmet. Dotterbolaget har även rätt till avdrag för de socialavgifter som är hänförliga till erbjudandet och bolagets intäkter och kostnader för att säkra socialavgifterna ska tas upp som inkomst av näringsverksamhet. Utgifter för lön och socialavgifter ska dras av som kostnad det eller de beskattningsår som följer av god redovisningssed. Den omständigheten att det är ett utländskt moderbolag som ansvarar för det ifrågavarande programmet föranleder ingen annan bedömning.