Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Vindkraftverk hänförs till byggnadsinventarier

Datum: 2005-04-20

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
130 208909-05/111
1 Sammanfattning

Vindkraftverk hänförs till byggnadsinventarier vid inkomstbeskattningen.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om vindkraftverk bör hänföras till byggnader eller byggnadsinventarier vid inkomstbeskattningen.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 19 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229), hänförs en konstruktion för vilken ett byggnadsvärde fastställts vid fastighetstaxeringen till byggnadsinventarier, om konstruktionen helt eller delvis utgör en maskin eller ett redskap.

I ett förhandsbeskedsärende den 22 september 1992 frågade två makar som bedrev jordbruk om ett vindkraftverk, som skulle uppföras på fastigheten, fick skrivas av enligt inventariereglerna. Skatterättsnämnden ansåg att kraftverket hade ett sådant utförande och en sådan funktion att det åtminstone till viss del tjänstgjorde som maskin. Reglerna om byggnadsinventarier i dåvarande punkt 6 andra stycket av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen var därför tillämpliga. Förhandsbeskedet överklagades inte av Riksskatteverket.

4 Skatteverkets bedömning

Frågan om vindkraftverk bör hänföras till byggnader eller byggnadsinventarier har länge varit föremål för diskussion. Skatteverket anser, i likhet med Skatterättsnämnden i ovan refererat förhandsbesked, att vindkraftverk ska hänföras till byggnadsinventarier vid inkomstbeskattningen då det delvis utgör en maskin.