Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Beskattning av futures-terminer

Datum: 2005-04-11

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
130 192631-05/111
1 Sammanfattning

Beskattning av en future ska ske då kontraktet avslutas, antingen genom kvittning eller genom stängning. De dagliga avräkningar som sker betraktas endast som förskott och utlöser inte någon beskattning. Någon genomsnittsberäkning ska inte ske.

Förmögenhetsvärde för en future vid årsskiftet är 0 kr.

Kontrolluppgift vid stängning och kvittning av samtliga terminskontrakt i samma serie under samma år ska lämnas med angivande av det nettobelopp som uppkommer för båda parter. Har terminsinnehavaren/utfärdaren rätt att välja anskaffningsutgift behöver inte kontrolluppgiften innehålla något belopp.

2 Bakgrund och frågeställning

Under februari 2005 introducerade Stockholmsbörsen handel med ett nytt värdepapper s.k. future-termin. På Stockholmsbörsen har tidigare enbart handel med standardiserade forwards-terminer förekommit. De nya terminerna är aktieindexterminer med indexet OMXS30 som underliggande tillgång.

En termin innebär att två parter i förväg avtalar om att köpa eller sälja en underliggande vara för leverans vid en senare tidpunkt. En standardiserad termin dvs., där handeln sker efter vissa standardiserade villkor, är ett värdepapper som beskattas enligt reglerna för kapitalvinst och kapitalförlust.

En future skiljer sig från en forward på det sätt att daglig avräkning sker för en future. Det innebär även att en future kan kvittas under löptiden vilket inte varit möjligt med en forward.

Exempel på daglig avräkning

Exemplet visar avräkningsbeloppen under en period av fem dagar. Dag 1 och dag 3 köps ett terminskontrakt på kurs 738 respektive kurs 751. Båda kontrakten behålls till slutdagen, dag 5.

DagTerminspris vid stängningKöp/säljAntal kontaktAvräkningsbelopp
1740Köp1 för 738200
2745  500
3750Köp1 för 751400
4750  0
5740  -2000
Summa   -900
Varje kontrakt har en indexmultiplikator på 100.

Dag 1 görs avräkningen mellan terminspriset på 738 kr och terminspriset vid stängning 740 kr. Avräkningsbeloppet för dag 1 blir 200 kr
(740-738*100)

Dag 2 görs avräkningen mellan terminspriset vid stängning dag 1 och terminspriset vid stängning dag 2. Avräkningsbeloppet för dag 2 blir det 500 kr (745-740*100).

Dag 3 köps ytterligare ett terminskontrakt. Avräkningsbeloppet blir 500 för det första kontraktet (750-745*100) och –100 för det andra kontraktet (750-751*100). Summan blir ett avräkningsbelopp om 400 kr.

Slutavräkningen räknas ut genom skillnaden mellan terminspriset vid stängning från dagen innan och slutdagens fix multiplicerat med indexmultiplikatorn och med antalet kontrakt för att få ett slutavräkningsbelopp.

Fråga har ställts om hur denna typ av termin ska behandlas inkomstskattemässigt och vilket värde den har förmögenhetsskattemässigt. Fråga har även ställts vilka uppgifter som ska lämnas på kontrolluppgiften för dessa futures.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 44 kap. 11 § IL anges att med en termin enligt lagens definition avses ett terminsavtal, lämpat för allmän omsättning.

I 48 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL finns de regler som gäller beskattning av delägarrätter. Av 2 § detta kapitel framgår att reglerna om delägarrätter även ska tillämpas på terminer vars underliggande tillgång består av aktier eller avser aktieindex.

Till avyttring räknas bl.a. när ena parten i ett terminsavtal får betalt för att motpartens förpliktelse skall upphöra liksom när ena parten i ett terminsavtal får betalt utan att de underliggande tillgångarna överlåts vid sluttidpunkten, 44 kap 4 § IL. I 44 kap 30 § IL anges att kapitalvinster på grund av en termin ska tas upp som intäkt det år avtalet fullföljs eller upphör att gälla.

I 44 kap 14 § IL anges hur beräkningen av vinst och förlust ska ske och vad omkostnadsbeloppet avser. I 15 § samma kapitel anges hur beräkningen av vinst och förlust ska ske vid förpliktelser. Av 48 kap 7 § IL framgår att vid beräkning av ett omkostnadsbelopp ska ett genomsnittligt sådant användas. Detta ska beräknas för samtliga delägarrätter av samma slag och sort som den avyttrade.

Av lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (2001:1227), LSK framgår bl.a. för vilka transaktioner det föreligger kontrolluppgiftsskyldighet. I 10 kap. 9 § LSK anges vilka uppgifter som ska lämnas när en delägarrätt avyttras.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att de dagliga avräkningarna som sker under löptiden av en future ska ses som förskott av betalningen. Dessa ska inte tas upp till beskattning. Det är istället tidpunkten enligt 44 kap 4 § IL som avgör beskattningstidpunkten dvs. ”då ena parten i ett terminsavtal får betalt för att motpartens förpliktelse ska upphöra”. Av 44 kap 30 § IL framgår att kapitalvinst på grund av en termin ska tas upp när avtalet fullföljs eller upphör att gälla. Detta innebär att beskattning av en future ska ske då kontraktet avslutas, antingen genom kvittning eller genom stängning.

I 44 kap. 14 och 15 §§ IL, under rubriken beräkningen, görs skillnad mellan omkostnadsbelopp och förpliktelse.

Av 48 kap. 7 § IL framgår att genomsnittsberäkning endast ska göras för omkostnadsbelopp, och blir därför bara aktuellt för tillgångar. Beroende på vad kursen är på den underliggande egendomen i förhållande till terminskursen har den ena parten i ett terminsavtal en förpliktelse och den andra parten en tillgång. Detta kan dock variera under terminens löptid beroende på hur kursen på den underliggande egendomen förändras. Ett visst kontrakt kan vara en tillgång vid ett kursläge men en förpliktelse vid ett annat.

Skatteverket anser att på det sätt som lagtexten är uppbyggd går det många gånger inte att tillämpa genomsnittsmetoden vid beräkning av vinst eller förlust av en terminsaffär. Det är därför Skatteverkets uppfattning att genomsnittsberäkning av anskaffningsutgiften inte behöver göras vid redovisning av terminsaffärer.

Detta innebär att den som förvärvat kontrakt till olika priser kan välja vilket kontakt, det tidigaste anskaffade kontraktet, det senaste anskaffade kontraktet eller kombinera dessa metoder när han ska beräkna kostnaden vid en kvittning.

Skatteverket anser vidare att förmögenhetsvärdet för en future vid årsskiftet är noll kr eftersom dessa terminer avräknas varje dag och värdet på terminen i och med detta är neutraliserat.

Kontrolluppgift vid stängning av ett terminskontrakt ska enligt 10 kap. 9 § LSK lämnas med angivande av det nettobelopp som uppkommer för båda parter. Detta ska redovisas som erhållen respektive erlagd ersättning på kontrolluppgiften. Även vid kvittning av ett terminskontrakt ska kontrolluppgift lämnas på det nettobelopp som uppkommer.

Har samma person flera terminskontrakt, i samma serie, anskaffade vid olika tillfällen och enbart vissa av dessa kontrakt kvittas under uppgiftsåret uppkommer en valmöjlighet vilka kontrakt som kvittas. Eftersom uppgiftslämnaren inte kan avgöra vilka kontrakt som har kvittats i dessa fall anser Skatteverket att kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om slag av värdepapper och antal men utan uppgift om nettobelopp.