Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Efterskottsbetalningar till "expatriater"

Datum: 2005-03-18

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
130 166955-05/111

OBS! denna styrsignal är upphävd och ersatt av ny styrsignal med rubrik "Efterskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl." 2006-05-18 dnr. 131 320553-06/111

1 Sammanfattning

Vissa utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner har rätt till skattelättnader. Beslut i dessa ärenden fattas av Forskarskattenämnden. Ett beslut om skattelättnad kan maximalt omfatta en treårsperiod. Fråga har uppkommit om vad som gäller för de ersättningar som betalas ut efter att denna tid löpt ut. Skatteverket anser att lön och andra ersättningar som betalas ut efter treårsperiodens utgång, till följd av arbete som utförts dessförinnan, ska beskattas utan avseende på de lättnader som finns angivna i 11 kap. 23 § IL. Detta gäller oavsett om mottagaren av ersättning vid tidpunkten för utbetalningen är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

2 Bakgrund och frågeställning

Av 11 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229),IL, framgår att i 11 kap. 22 § IL angivna utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner har rätt till vissa skattelättnader. Frågan om en person är berättigad till lättnaderna prövas av Forskarskattenämnden. Tiden för de första besluten har gått ut. Vad gäller ifråga om lön, som betalas ut efter denna tidpunkt, men som är hänförlig till arbete under den treårsperiod som Forskarskattenämndens beslut avser?

3 Gällande rätt m.m.

I 11 kap. 22-23 a §§ IL finns bestämmelser som innebär att vissa skattelättnader kan medges viss personkrets under vissa förutsättningar vid tillfälligt arbete i Sverige.

Den personkrets som är aktuell finns uppräknad i 11 kap. 22 § IL. Skattelättnaderna medges ”bara under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen” i Sverige, som är avsedd att vara högst fem år. De personalkategorier som omfattas är experter, forskare eller andra nyckelpersoner som inte är svenska medborgare och inte har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som närmast föregått det år då arbetet påbörjades. Arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige.

De skattelättnader som är aktuella finns reglerade i 11 kap. 23 § IL. Regleringen innebär att 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbetet inte ska tas upp. Vidare gäller att följande ersättningar inte ska tas upp av arbetstagaren. Ersättningar för utgifter för

   - flyttning till eller från Sverige
   - egna familjemedlemmars resor mellan Sverige och
     tidigare hemland, dock högst två resor per person
     och kalenderår, och
   - avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola
     eller liknande.

Frågan om förutsättningarna enligt 11 kap. 22 § IL är uppfyllda prövas efter ansökan av Forskarskattenämnden, jfr 11 kap. 23 a § IL.

Bestämmelserna i IL infördes efter förslag i prop. 2000/01:12.

I avsnittet som beskriver propositionens huvudsakliga innehåll, sid. 1, sägs bl.a. följande.

”Lättnaderna föreslås bli tillämpliga endast under de tre första åren av vistelsen.”

Ur avsnitt 4.2.4, sid. 24 , i prop. som behandlar tidsperiod m.m. kan följande hämtas från skälen för regeringens förslag.

”De föreslagna bestämmelserna om beskattning av löneinkomst föreslås gälla under de tre första åren av en femårsperiod beräknad med utgångspunkt i tidpunkten för ankomsten till Sverige. Tre år framstår som en lämplig tidsperiod. Avsikten måste från början vara att vistelsen inte skall överstiga fem år. En treårsperiod torde ofta vara tillräcklig för ett arbete av det slag som här diskuteras. I många fall upprättas anställningskontrakt hos internationella företag på två–tre år med en möjlighet till förlängning i ytterligare ett år. Tillåts vistelsen att omfatta högst fem år utan att de föreslagna skattelättnaderna under de första tre åren går förlorad torde syftet med de föreslagna reglerna vara uppnått.”

I författningskommentaren, sid. 31, till 11 kap. 22 § IL sägs bl.a följande som är av intresse i detta sammanhang.

”Skattelättnader medges endast under de tre första åren av vistelsen i Sverige – räknat från tidpunkten för ankomsten hit – under förutsättning att avsikten är att stanna högst fem år i Sverige. De som vistas i Sverige mellan sex månader och tre år kan därmed medges skattelättnader för hela vistelsen om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Inget hindrar att det är fråga om t.ex. två på varandra följande uppdrag under förutsättning att båda ryms inom treårsperioden.”

4 Skatteverkets bedömning

Sett till vad som sägs i citerade delar av förarbetena och till formuleringen av lagtexten i 11 kap. 22 § tredje stycket IL, nämligen att skattelättnaderna ska ”tillämpas bara under de tre första åren av den tidsbegränsade anställningen” anser Skatteverket att lättnaderna inte ska tillämpas på de ersättningar som betalas ut efter treårsperiodens utgång men hänför sig till arbete som utförts under tid dessförinnan. Det innebär att lön och andra ersättningar som är disponibla efter treårsperiodens utgång ska beskattas utan avseende på de skattelättnader som finns angivna i 11 kap. 23 § IL. Detta gäller oavsett om mottagaren av ersättning vid tidpunkten för utbetalningen är obegränsat eller begränsat skattskyldig.