Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Förmögenhetsbeskattning av utländsk aktie på O-listan

Datum: 2005-02-24

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
130 103677-05/111
1 Sammanfattning

Skatteverket anser att aktie i ett bolag som är hemmahörande inom EU inte är en skattepliktig tillgång vid förmögenhetsbeskattningen, om aktien är marknadsnoterad någonstans inom EU och samtidigt inte är inregistrerad vid börs i sitt hemland.

Skattepliktiga utländska aktier på O-listan vid 2005 års taxering är därmed endast Vostok Nafta, Kaupthing Bunardarbanki, Lundin Mining och Millicom International Cellular.

2 Bakgrund och frågeställning

Vid förmögenhetsbeskattningen är aktie en skattepliktig tillgång om den är marknadsnoterad utanför sitt hemland, utan att samtidigt också vara noterad i sitt hemland.

Ett antal aktier i utländska bolag som är noterade på Stockholmsbörsens O-lista är därmed enligt svensk intern rätt skattepliktiga tillgångar i motsats till vad som gäller för aktier i svenska bolag.

Fråga har uppkommit om denna lagstiftning är förenlig med EG-fördragets princip om fria kapitalrörelser inom unionen.

3 Gällande rätt m.m.

Vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten ska bl.a. följande tas upp som tillgång enligt 3 § Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt (SFL)

  • aktie som är inregistrerad vid börs i det land där aktiebolaget är hemmahörande
  • aktie som inte är marknadsnoterad i det land där bolaget är hemmahörande
För Stockholmsbörsen anges inregistrerade aktier på A-listan. Aktier på O-listan är däremot marknadsnoterade utan att vara inregistrerade vid börs. Av detta följer att aktie i ett svensk bolag är skattefri om den t.ex. noteras på O-listan. Utländsk aktie på O-listan är däremot skattepliktig tillgång, såvida den inte samtidigt också är noterad i sitt hemland.

Nu gällande lagstiftning tillämpades första gången vid 1998 års taxering. Vid 1992-1997 års taxeringar var samtliga marknadsnoterade aktier skattefria. Dessförinnan var samtliga marknadsnoterade aktier skattepliktiga men upptogs endast till 30 % av det noterade värdet.

I proposition 1996/97:117 s. 52 anges följande skäl till att undanta marknadsnoterade aktier från förmögenhetsskatt

” Förutsättningen för ett bibehållet välfärdssamhälle med fortsatta utvecklingsmöjligheter är en växande företagssektor som skapar nya arbetstillfällen. Det är därför befogat att särbehandla kapital nedlagt i små och medelstora företag. Detta kapital kan inte anses som placeringstillgångar i egentlig mening och bör över huvud taget inte utgöra skattepliktig förmögenhet i framtiden. ”

Skälet till skattefriheten för vissa aktier är således att särbehandla företagskapital på sådant sätt att företagens tillväxt och möjligheter att erhålla riskvilligt kapital inte hämmas (jfr prop. 1996/97:117 s. 48). Däremot anges inga motiv för att begränsa skattefriheten till att endast omfatta aktier som är marknadsnoterade i sitt eget hemland.

Enligt artikel 56 i EG-fördraget ska alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater var förbjudna. Rådet har i bilaga till direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 angivet olika situationer som ska räknas som kapitalrörelser vid tillämpning av EG-fördraget. Bland annat anges följande exempel

- inlänningars förvärv av utländska värdepapper som omsätts på en fondbörs
- inlänningars förvärv av utländska värdepapper som inte omsätts på en fondbörs
- inhemska värdepappers tillträde till en utländsk kapitalmarknad
- utländska värdepappers tillträde till den inhemska kapitalmarknaden
EG-domstolen har i dom den 6 juni 2000 (mål C-35/361 Verkooijen) behandlat en liknande situation. Enligt holländsk skatterätt är utdelning från bolag etablerade i Holland skattefri med 1 000 NLG. Verkooijen hade fått utdelning från ett belgiskt bolag och förvägrades därmed den skattefria delen som enligt intern rätt var förbehållen utdelning från inhemska företag. EG-domstolen uttalade att lagstiftningen utgjorde en restriktion för kapitalrörelser som är förbjuden enligt direktiv 88/361.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att en investering i aktier som är noterade på en fondbörs eller annan officiell kapitalmarknad, är en kapitalrörelse i den bemärkelse som avses i EG-fördraget. Intern lagstiftning ska därmed inte tillämpas om den utgör ett hinder för en sådan kapitalrörelse, såvida inte restriktionen kan rättfärdigas med hänsyn till allmänintresset.

Lagtexten är till sin ordalydelse neutral och allmängiltig. Den särbehandlar alltså inte specifikt utländska aktier som är marknadsnoterade i Sverige.

Den reella innebörden och konsekvensen av lagstiftningen är emellertid att utländska bolag och dess svenska aktieägare inte åtnjuter samma skattemässiga fördel som svenska bolag och dess aktieägare gör genom notering på samma marknadsplats, t.ex. Stockholmsbörsens O-lista.

Lagstiftningen medför att riskvilligt kapital styrs till svenska bolag, eftersom en sådan investering är befriad från förmögenhetsskatt. Lagstiftningen utgör därmed ett hinder för utländska bolag att söka riskvilligt kapital för sin verksamhet på samma kapitalmarknad i Sverige, eftersom svenska investerare av skattemässiga skäl kan avskräckas från att investera i dessa bolag.

Lagstiftningen missgynnar generellt bolag som har sökt riskvilligt kapital genom notering på kapitalmarknad utanför det egna hemlandet. Den utgör alltså ett allmänt hinder för kapitalrörelser mellan olika länder inom EU. Att lagstiftningen även missgynnar andra kapitalrörelser än utländska bolags notering i Sverige, kan rimligen inte vara ett sakligt skäl som berättigar särbehandlingen.

Skatteverket anser alltså att aktie i ett bolag inom EU är en skattefri tillgång vid förmögenhetstaxeringen om aktien är marknadsnoterad någonstans inom EU och samtidigt inte är inregistrerad vid börs i sitt hemland.

Skattepliktiga utländska aktier på O-listan vid utgången av 2004 är därmed Vostok Nafta (inte marknadsnoterad i sitt hemland Bahamas), Kaupthing Bunardarbanki (inregistrerad vid börs i sitt hemland Island), Lundin Mining (inregistrerad vid börs i sitt hemland Canada) och Millicom International Cellular (inregistrerad vid börs i sitt hemland Luxemburg)