Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitaltillskott till bostadsrättsförening

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-03-15

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
935-04
Eftergift av lån från en utomstående långivare (ackord) utgör inte ett kapitaltillskott vid beräkning av omkostnadsbelopp vid avyttring av bostadsrätt.

Inkomsttaxeringen 1999

Den skattskyldige redovisar realisationsförlust vid avyttring av bostadsrätt med 84.948 kronor. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet har avdrag gjorts för kapitaltillskott med 77.080 kronor enligt kontrolluppgift från bostadsrättsföreningen. Enligt uppgift från den skattskyldige härrör 74.471 kronor från eftergift av lån från långivaren SBAB.

Skattemyndigheten medgav inte avdraget till den del det motsvarade det efterskänkta lånet. Länsrätten avslår överklagandet med motiveringen att eftergift av lån inte utgör ett sådant avdragsgillt kapitaltillskott som avses i 26 § 4 mom. 2 st. SIL.

Kammarrätten avslår överklagandet i den delen det avser avdrag för det efterskänkta lånet och anför att skattskyldigs rätt till avdrag förutsätter ”att tillskottet motsvaras av en faktisk utgift för denne.” Vidare anför kammarrätten att den skattskyldige har ”inte visat att hon fått vidkännas någon utgift i samband med att föreningens lån eftergavs.”

Kommentar:
Domen överensstämmer med Skatteverkets uppfattning att en bostadsrättsförenings skuldminskning genom att en utomstående långivare efterskänker en lånefordran, inte utgör ett sådant från medlemmarna under innehavet lämnat kapitaltillskott för vilket avdrag får ske enligt bestämmelserna i 46 kap. 7 § 1-2 st. IL.