Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Beskattning av optioner

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-01-27

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
8765-02
Optioner från arbetsgivaren fick enligt avtal inte överlåtas. NN överlät emellertid rätten till optionerna vederlagsfritt till två, via en utländsk kapitalförsäkring, indirekt ägda bolag. NN ansågs personligt skattskyldig för optionerna.

Inkomsttaxering 2000

Under 1997 erhöll NN syntetiska optioner från sin svenska arbetsgivares schweiziska moderbolag. Optionsavtalet innebar en rätt för NN att inom inlösningsperioden, den 12 maj - 31 december 1999, kräva kontant betalning. Enligt optionsavtalet fick optionerna inte överlåtas. Trots detta överlät NN vederlagsfritt optionerna till ett av NN, via NN:s utländska kapitalförsäkring av s.k. unit-linked-typ, indirekt ägt bolag (AB Y) med säte på British Virgin Islands. Optionspremierna erlades genom medel som insatts i AB Y. Optionerna avyttrades den 17 maj 1999 för 32 miljoner kr. Försäljningslikviden utbetalades i juni 1999 och placerades i AB Y.

Våren 1998 erhöll NN personaloptioner från sin svenska arbetsgivare. Optionerna fick inte överlåtas före den 31 december 1998. Utan att iaktta förfogandeinskränkningen transporterade NN under 1998 personaloptionerna till ett annat av NN, via NN:s utländska kapitalförsäkring, indirekt ägt bolag med säte på British Virgin Islands (AB X). Överlåtelsen kunde dock inte verkställas före januari 1999. Enligt bankens bekräftelse levererades optionerna till AB X den 1 januari 1999. Transaktionen hade dock bokförts i AB X räkenskapsåret 1998.

SKM beslutade vid inkomsttaxering 2000 att höja NN:s inkomst av tjänst med 1 552 884 kr avseende personaloptionerna och inkomst av kapital med 30 650 000 kr avseende de syntetiska optionerna. Vidare påfördes NN avkastningsskatt avseende kapitalförsäkringen med 27 297 kr. Slutligen höjdes NN:s förmögenhetsskatt med 499 908 kr avseende kapitalförsäkringen.

NN överklagade SKM:s beslut till LR och yrkade att han personligen inte skulle beskattas för vinsterna för optionerna. LR avslog överklagandet. NN överklagade LR:s dom till KR, som också avslog överklagandet. KR anförde bl.a. följande.

"DOMSKÄL

Personaloptioner

Enligt punkt 4 av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen (1928:370) - KL - skall förmån som i sig inte utgör ett värdepapper men innebär att rätt att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor tas upp till beskattning det år då rätten utnyttjas eller överlåts.

Enligt punkt 5 av anvisningarna till 42 § skall vid värdering av en skattepliktig förmån att få förvärva värdepapper även beaktas värdet av rätt att till ett i förväg bestämt pris få förvärva egendom vid en senare tidpunkt.

Skatteverket har gjort gällande att man vid beskattningen av optionsförsäljningen skall bortse från den av NN påstådda överlåtelsen av optionerna till AB X p.g.a. att den inte utgjort en giltig rättshandling. NN har å sin sida anfört att överlåtelsen är giltig och att detta faktum bevisas av att AB X redovisat överlåtelsen och försäljningsvinsten i sin bokföring.

Med hänsyn till omständigheterna i förevarande fall finner kammarrätten att den påstådda överlåtelsen kan anses ha skett tidigast i januari 1999. Optionsförmånen skall således tas upp till beskattning taxeringsår 2000 oavsett om optionerna betraktas som överlåtna av NN i januari eller i maj 1999.

Skatteverket har uppskattat att det beskattningsbara värdet av personaloptionerna i maj 1999 uppgick till 1 552 884 kr. NN har inte anfört att det beskattningsbara förmånsvärdet vid denna tidpunkt eller i januari 1999 skulle vara lägre. Kammarrätten finner mot denna bakgrund inte anledning att ändra länsrättens avgörande i denna del.

Syntetiska optioner

Vad NN har anfört visar inte att det finns skäl att frångå länsrättens bedömning i denna del."

---

Kommentar:
Den skattskyldige har överklagat refererad dom till RR.

Personaloptionsregeln finns, såvitt gäller refererad dom, i 41 § anv. 4 p. 4 st. kommunalskattelagen (1928:370), och innebär att beskattningstidpunkten inträffar först den dag optionen utnyttjas eller överlåts. Motsvarande bestämmelse finns numera i 10 kap. 11 § 2 st. inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Beskattning sker i inkomstslaget tjänst och arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter i anslutning till beskattningstidpunkten (jfr Kammarrättens i Stockholm dom den 27 januari 2005, mål nr 7721-03, respektive den 11 mars 2005, mål nr 537-03, beträffande beskattningstidpunkt och skattetillägg på oredovisade arbetsgivaravgifter för personaloptioner).