Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Gemenskapsinternt förvärv; nytt transportmedel

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-11-25

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
7922-03
Inköp av ny personbil i annat EG-land utgjorde ett skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv vid köparens inflyttning till Sverige.

Period/Händelse 980318
 
Frågan i målet var om A skulle anses ha gjort ett gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel, för vilket han skulle betala mervärdesskatt i Sverige. A var under tiden den 27 november 1997 - den 10 december 1998 bosatt i Sverige. I april 1998 köpte A en ny personbil i Finland. Bilen "exportregistrerades" i Finland och omsättningen undantogs där från mervärdesskatteplikt. Bilen fördes i samband med förvärvet till Sverige där den, med visst avbrott, användes under tiden den 6 april - 31 oktober 1998. Därefter återfördes personbilen till Finland.
 
A beskattades för förvärvet av personbil som ett skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel.
 
Kammarrätten ansåg dock att A inte var skattskyldig för fordonsförvärvet.
 
Skatteverket yrkade att Kammarrättens dom skulle undanröjas och A beskattas för gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel.
 
Yrkanden
 
Skatteverket anförde bl.a. följande.
 
"Den gemenskapslagstiftning som ligger till grund för de aktuella bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, torde förutsätta att de medlemsstater som berörs av omsättning av ett nytt transportmedel tolkar bestämmelserna ändamålsenligt och samstämmigt. Avsikten är att ett nytt transportmedel skall beskattas i destinationslandet. I den praktiska hanteringen är det inte alltid problemfritt att bestämma destinationslandet för t.ex. personbilar. I den medlemsstat i vilken omsättningen har skett får en bedömning göras utifrån den kunskap som finns vid omsättningstillfället. Köparens planer och förhållanden kan kort tid efter inköpet komma att ändras. Vid den skattemässiga bedömningen bör rimligtvis vägas in vilka åtgärder som har vidtagits i säljarlandet. En sådan omständighet som att personbilen inte registrerats på vanligt sätt bör utgöra en indikation på att ursprungslandet ansett att beskattning skall ske i den andra medlemsstaten. Om det dessutom, som i detta mål, är känt att mervärdesskatt på förvärvspriset inte har betalats i inköpslandet torde detta vara en ytterligare anledning till beskattningsåtgärd. Som en konsekvens av det finska beslutet är det rimligt att man från svensk sida drar slutsatsen att förvärvet avser ett nytt transportmedel som skall användas stadigvarande här."
 
A invände bl.a. följande.
 
"Planen har hela tiden varit att vidareimportera bilen tillbaka till Finland, dvs. bilens planerade destinationsland. I samband med återförandet till Finland har bilen blivit permanent registrerad där. Den tillfälliga registreringen i Finland betyder endast att man inte med säkerhet har kunnat konstatera var bilen kommer att stadigvarande användas. Begreppet "nytt fordon" är avgörande för både Finlands och Sveriges mervärdesbeskattning. Bilen kan dock bara vara ny i ett land, annars hotar dubbelbeskattning."
 
Skälen för Regeringsrättens avgörande
 
"Med gemenskapsinternt förvärv förstås enligt 2 a kap. 2 § 1 ML att någon under de förutsättningar som anges i 2 a kap. 3-5 §§ mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EG-land. Av 2 a kap. 3 § första stycket 1 framgår att en vara skall anses förvärvad enligt 2 a kap. 2 § 1 om förvärvet avser ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap.13 a§ och transportmedlet skall användas stadigvarande här i landet. Med nya transportmedel förstås enligt13 a§ bl.a. motordrivna marktransportmedel som - förutom att de uppfyller vissa tekniska krav - omsätts inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk eller före omsättningen har körts högst 6 000 kilometer.
 
Syftet med ML:s regler om gemenskapsinterna förvärv är att i Sverige genomföra bestämmelser i EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) som reglerar i vilket land inom EU en omsättning eller ett förvärv av en ny vara skall beskattas. Enligt artikel 28 c.A b i direktivet skall från skatteplikt undantas leverans av nya transportmedel, som skickas eller transporteras till köparen av säljaren eller för dennes räkning eller av köparen ut ur medlemsstatens territorium men inom gemenskapen. Å andra sidan skall, enligt artikel28 a1 b, med mervärdesskatt beläggas sådana förvärv inom gemenskapen av nya transportmedel som sker mot vederlag inom landet. Platsen för förvärv av varor inom gemenskapen är enligt artikel 28 b.A 1 den plats där varorna befinner sig vid den tidpunkt när transporten till den person som förvärvar dem slutar.
 
Direktivets regler skall således säkerställa att nya bilar och andra transportmedel, på samma sätt som gäller för övriga varor, blir föremål för mervärdesbeskattning i samband med att de omsätts, antingen i omsättningslandet eller i förvärvslandet. Om leveransen i omsättningslandet kan undantas från skatteplikt på grund av att bilen transporteras till ett annat EG-land, förutsätts att förvärvet av bilen i stället beskattas i det land där bilen befinner sig när transporten till förvärvaren avslutas. Att bilen kan förväntas vid ett visst senare tillfälle bli föremål för ytterligare transporter inom EU, exempelvis tillbaka till ursprungslandet, saknar betydelse i förevarande sammanhang.
 
Den av A inköpta bilen transporterades i samband med omsättningen ut ur Finland, vilket möjliggjorde att leveransen där kunde undantas från skatteplikt. Transporten av bilen slutade i Sverige, där A då var bosatt. Sverige är således enligt direktivet rätt beskattningsland. En tillämpning av ML ger inte annat resultat. Mot bakgrund av det EG-rättsliga kravet att nationella regler som grundas på direktiv skall tolkas direktivkonformt, kan bestämmelsen i 2 a kap. 3 § första stycket inte tolkas så att en viss minsta användningstid i Sverige erfordras för att beskattning skall kunna ske här.
 
Regeringsrätten finner att A:s förvärv av den aktuella bilen är ett gemenskapsinternt förvärv enligt 2 a kap. ML och att A för detta är skyldig att erlägga mervärdesskatt i Sverige."
 
Regeringsrättens avgörande
 
Regeringsrätten biföll Skatteverkets överklagande och förklarade, med ändring av kammarrättens dom, att A var skyldig att erlägga mervärdesskatt i Sverige till följd av förvärvet av den ifrågavarande bilen.