Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Underordnad tjänst

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-12-30

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
7561-03 och 7563-03
Framtagning av verktyg som behövs för att tillverka en vara är under vissa förutsättningar en tjänst som är underordnad försäljningen av varan

Redovisningsperioderna januari, februari, oktober och december 1997 samt mars, maj, november och december 1998
 
Enligt 3 kap.30 a§ första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, undantas från skatteplikt omsättning av varor som transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EG-land under förutsättning att köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till mervärdesskatt.

Ett bolag som säljer specialtillverkade stolsitsar har fakturerat sina kunder separat för verktyg som är nödvändiga för att tillverka respektive beställares modell av stolsits. Tillverkningen sker vid bolagets fabrik i Sverige. Vid faktureringen av verktyg till mervärdesskatteregistrerade kunder i andra EG-länder har bolaget inte debiterat och redovisat mervärdesskatt på fakturerade belopp. Skatteverket beslutade att påföra utgående moms på försäljningen av verktygen eftersom verktygen inte hade transporterats till ett annat EG-land utan blivit kvar i Sverige för att användas vid framställning av de beställda stolsitsarna.

Bolaget har överklagat Skatteverkets beslut och länsrätten gör följande bedömning som kammarrätten genom dom 2005-12-30, mål nr 7561-03 och 7563-03, fastställer.

"EG-domstolen har i mål C-349/96, Card Protection Plan Ltd, uttalat att prestationen, som ur ekonomisk synvinkel utgörs av en enda tjänst, inte på ett konstgjort sätt får delas upp så att mervärdesskattesystemets funktion försämras. Vidare uttalar EG-domstolen att det är fråga om en enda tjänst bland annat i det fall där en eller flera delar skall anses utgöra den huvudsakliga tjänsten, medan en eller flera delar i annat fall skall anses som en eller flera underordnade tjänster som skattemässigt skall behandlas på samma sätt som den huvudsakliga tjänsten. En tjänst skall anses som underordnad en huvudsaklig tjänst när kunderna inte efterfrågar den i sig, utan då den endast är ett medel att på bästa sätt åtnjuta den egentliga tjänst som företaget tillhandahåller (punkterna 29 och 30).

I målen är ostridigt att verktygen inte levererats till kunderna i EG-länderna Y och Z. Bolaget har anfört att man har avtalat med kunderna att dessa skall stå för verktygskostnaderna för framtagning av stolsitsarna. Verktygen tillverkas särskilt efter de specifikationer som bolaget erhåller gällande bl.a. antal stolsitsar som skall tillverkas. Verktygen torde ha en begränsad användning dels vad gäller typen av produkt som de kan användas för att ta fram, dels vad gäller antalet produkter de kan framställa. Bolaget har anfört att verktygskostnaden alltid är en kostnadskomponent i priset för stolsitsarna, men att det i avtal med kunderna förekommer såväl att kostnaden faktureras separat som att den läggs in i priset för själva stolsitsen. Länsrätten finner inte skäl att ifrågasätta bolagets uppgift härom. Länsrätten ifrågasätter inte heller bolagets uppgift om att priset för ett verktyg är beroende av den volym som skall tillverkas med verktyget och att det vid prissättningen är känt vilken volym som skall tillverkas av bolaget. Verktygen har som enda uppgift att producera den vara som bolaget säljer. I denna egenskap är verktygen sålunda helt underordnade försäljningen av stolsitsarna. Verktygskostnaden får anses som ett klart underordnat, men samtidigt nödvändigt kostnadselement i försäljningen av stolsitsarna. Enligt länsrättens mening måste framtagningen av verktygen ses som ett tillhandahållande som är underordnat den huvudsakliga tjänsten, nämligen försäljningen av stolsitsarna. Skattemyndigheten har inte ifrågasatt att försäljningen av stolsitsarna har skett. Bolaget skall därför inte påföras någon utgående mervärdesskatt på ifrågavarande kostnader för verktyg och påfört skattetillägg skall undanröjas." 
 
Kommentar: Domen, som överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, har inte överklagats.