Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Upplåtelse av sändningsrättigheter

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-12-08

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
7551-04
Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen

Överklagat förhandsbesked - Inkomstskatt, taxeringsår 2003

Skatteverket (SKV) ansökte om förhandsbesked och frågade Skatterättsnämnden om ersättning som idrottsföreningen Z (föreningen) erhållit från upplåtelse av TV-rättigheter m.m. är sådan inkomst av självständig näringsverksamhet som Z är skattskyldig för.

Förbundet Y har träffat avtal med Z om upplåtelse av rättigheter för att sända Z:s matcher i TV (sändningsrättigheter). Y har ingått avtal för egen del och som företrädare för ett antal föreningar med det utländska bolaget X. Bolaget X betalar varje år ett på förhand bestämt belopp till Y som i sin tur för en del av ersättningen vidare för fördelning mellan de enskilda föreningarna.

Skatterättsnämnden beslutade:

"Z är inte skattskyldig för inkomsten på grund av upplåtelsen av sändningsrättigheter m.m."

Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallsprotokoll nr 26/04.

SKV överklagade förhandsbeskedet och anförde bl.a. att föreningen har upplåtit rätten att kommersiellt exploatera dess matcher till förbundet.

 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

För att förhandsbesked skall kunna lämnas krävs - förutom att de formella förutsättningarna är uppfyllda - att de faktiska omständigheter som beskedet skall grundas på är tillräckligt klarlagda. Detta gäller även när det som i förevarande fall är Skatteverket som har ansökt om förhandsbesked (jfr RÅ 2004 not. 222).

Av utredningen i målet framgår inte den ekonomiska uppgörelsen mellan avtalsparterna annat än i begränsade delar. Uppgifter saknas bl.a. om hur ersättningen från X fördelats mellan de olika idrottsföreningar som omfattas av upplåtelseavtalet. I avsaknad av sådana uppgifter kan enligt Regeringsrättens mening förekomsten av ett samband mellan den idrottsliga verksamhet som föreningen bedrivit och de uppburna inkomsterna inte bedömas. Utredningen innehåller inte heller ett underlag som möjliggör ett ställningstagande i fråga om upplåtna arenareklamrättigheter och andra immateriella rättigheter.
Förhandsbesked borde mot denna bakgrund inte ha meddelats. Beskedet skall därför undanröjas.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen."