Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Inkomst från bingoverksamhet

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-12-08

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
7550-04
Idrottsföreningen är inte skattskyldig för inkomst från den av bolaget bedrivna bingoverksamheten

Inkomsttaxering 2003

Skatteverket ansökte om förhandsbesked och frågade nämnden om ersättning som idrottsföreningen Z erhållit från bingoverksamhet bedriven av AB X är sådan inkomst som Z är skattskyldig för.

Z har tillsammans med andra föreningar gått samman i en s.k. bingoallians. Föreningarna i bingoalliansen äger tillsammans X, som för deras räkning bedriver bingoverksamhet. Verksamheten sker i X:s lokaler och med personal som är anställd av X. Länsstyrelsen har meddelat X tillstånd att anordna bingospel, godkänt en lotteriföreståndare och utsett en lotterikontrollant. De har också fastställt spel- och vinstplan, grunder för ersättning till X och för fördelning av nettobehållningen mellan föreningarna. Någon medverkan från Z och föreningarna i den löpande bingoverksamheten förekommer inte.

Skatterättsnämnden beslutade:
"Z är skattskyldig för inkomsten från den av X bedrivna bingoverksamheten."

Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallsprotokoll nr 26/04.

 
YRKANDEN M.M.
Z överklagade förhandsbeskedet och anförde till stöd för sin talan bl.a.

"Det rör sig inte om en från föreningen överflyttad verksamhet utan om ett av lagstiftaren anvisat och förordat sätt att bedriva lotteriverksamhet till vilket föreningslivet sedan länge anpassat sig. Utredningen i målet får anses visa att lagstiftaren inte avsett att föreningslivets skattefrihet skulle gå förlorad därför att verksamheten bedrivs med hjälp av serviceföretag. Eftersom skattefriheten är av stor betydelse för föreningslivet borde den omständigheten att skattefriheten avsågs eller befarades gå förlorad ha angetts i lagstiftningsarbetet. Lagtextens ordalydelse ger inte något klart svar på frågan hur ifrågavarande intäkter skall behandlas. Den bör därför tolkas i enlighet med lagstiftarens syfte och i vart fall inte till nackdel för de allmännyttiga föreningarna som sedan länge anpassat sig till det sätt som av lagstiftaren och myndigheter anvisats för bedrivande av bingoverksamhet."

Skatteverket anförde bl.a. att "Även om lotterilagen (1994:1000) under vissa förutsättningar ger möjlighet för ett aktiebolag att bedriva bingoverksamhet så torde inte denna omständighet innebära att de skatterättsliga bestämmelserna för ideella föreningar inte skall följas."

 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
...
Tillstånd att anordna bingospel för allmänheten får enligt 1, 15 och 22 §§ lotterilagen lämnas till en allmännyttig ideell förening, som bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser allmännyttigt ändamål och för sin verksamhet behöver lotteriinkomster. Om det finns särskilda skäl får tillstånd lämnas till en annan juridisk person än en ideell förening. Vid prövning av frågor om tillstånd till bingospel skall särskild hänsyn tas till sammanslutningens behov av inkomster från bingospel för sin verksamhet (24 § lotterilagen). Av förarbetena till lagstiftningen framgår att det är en grundläggande princip i lotterilagstiftningen att behållningen av lotterier och spel skall tillfalla det allmänna eller allmännyttiga ändamål (prop. 1993/94:182 s. 17). Det är dock ofta nödvändigt att kommersiella serviceföretag svarar för själva driften (a. prop. s. 19). För varje tillståndspliktigt lotteri som anordnas av en juridisk person skall tillståndsmyndigheten godkänna en föreståndare, om det inte är uppenbart att någon sådan inte behövs (13 § lotterilagen). Enligt 48 § lotterilagen utövar Lotteriinspektionen - med hjälp av länsstyrelser och kommuner - den centrala tillsynen över att lotterilagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs.
...
Av ett avtal mellan X och bingoalliansen framgår bl.a. att bolaget gemensamt med bingoalliansen har rätt att besluta i alla frågor som berör bingospelet, medan beslutanderätten vad avser den löpande driften, förvaltningen m.m. tillkommer bolaget och lotteriföreståndaren.
...
För det fall föreningen själv bedrivit bingoverksamheten skulle den ha varit skattebefriad, även om den haft betydande omfattning eller bedrivits med hjälp av anställd personal (jfr RÅ 1992 ref. 68 och SOU 1995:63 s. 185).
...

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Redan vid reglernas tillkomst på 1970-talet förekom att ideella föreningar anordnade bingospel med visst stöd av serviceföretag och avsikten torde ha varit att sådana arrangemang inte skulle påverka skattefriheten (se Ds Fi 1975:15 s. 41 och 100, prop. 1976/77:135 s. 29, 46 och 83 ff.)

Bingospel har sedan lång tid tillbaka utgjort en hävdvunnen finansieringskälla för allmännyttiga ideella föreningar. Inkomster från bingoverksamhet har inte beskattats hos föreningarna; inte ens när verksamheten bedrivits med hjälp av serviceföretag.

 
Som Skatterättsnämnden funnit har det i praxis ställts upp ett krav på att den ideella föreningen själv helt eller delvis bedriver verksamheten för att inkomster från en hävdvunnen finansieringskälla inte skall beskattas hos föreningen. Det kravet för skattefrihet kan föreningen inte tillgodose när verksamheten, i enlighet med den reglering som redovisats ovan, bedrivs i en bingoallians bildad av ett stort antal ideella föreningar. I vart fall kan sådan medverkan inte komma till stånd annat än i symbolisk mening och skulle därmed i praktiken sakna betydelse. Det nu aktuella bingospelet bedrivs i former som har fastlagts av olika myndigheter och står under offentlig insyn och kontroll på det sätt som tidigare har beskrivits. Att föreningen på detta sätt fått anpassa sig till förändrade förhållanden vad gäller tillstånd till och bedrivande av bingoverksamhet och ta hjälp av annan vad gäller de praktiska arrangemangen för verksamheten kan enligt Regeringsrättens mening inte medföra att skattefriheten går förlorad. Föreningen är således inte skattskyldig för inkomsten från bingoverksamheten.

 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten förklarar, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, att föreningen inte är skattskyldig för inkomsten från bingoverksamheten."