Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Delägares tillhandahållande av fastighetstjänster åt ett kommanditbolag

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-02-17

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
7395-03
Komplementärs utförande av fastighetstjänster åt ett kommanditbolag ansågs inte utgöra omsättning av tjänster åt bolaget.

Mervärdesskatt; redovisningsperioder under tiden den 1 maj 2003 – den 30 april 2006.

Av Skatteverket överklagat förhandsbesked av SRN den 29 september 2003. Förhandsbeskedet har refererats i RSV:s rättsfallsprotokoll nr 34/03

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

Sökandebolaget (X) bedriver fastighetsförvaltning och är skattskyldigt till mervärdesskatt. De fastigheter X förvaltar ägs av kommanditbolag i vilka X är komplementär. X avser att i fortsättningen bedriva fastighetsförvaltning i egen regi med egen anställd personal. Utöver förvaltningen av ”egna” fastigheter kommer X även att tillhandahålla fastighetsförvaltningstjänster till utomstående. Enligt bolagsavtal ska X ensamt svara för förvaltningen av kommanditbolagens fastigheter samt sköta deras administrativa göromål. Som ersättning för förvaltningen av kommanditbolagens angelägenheter, ska vidare X erhålla skäligt förvaltningsarvode. Någon fakturering till kommanditbolagen avs. skötsel av fastigheter och administrativa tjänster kommer inte att ske. Däremot kommer X att fakturera utomstående fastighetsägare för tillhandahållna skattepliktiga fastighets- och förvaltningstjänster. Sökandebolaget (X) ställde därefter följande fråga:

Är de förvaltningsarvoden som bolaget (X) kommer att erhålla i enlighet med ovanstående bakgrundsbeskrivning mervärdesskattepliktiga?

SRN beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

Bolaget omsätter med den omfrågade verksamheten i kommanditbolagen inte några tjänster i mervärdesskattehänseende och är därmed inte skattskyldigt till mervärdesskatt på grund av denna verksamhet.

MOTIVERING

Bolagets kamerala förvaltning och fastighetsskötsel får anses omfattade av dess förvaltning av kommanditbolagens angelägenheter i egenskap av bolagsman, varför de belopp bolaget uppbär är att anse som del i bolagens resultat och inte ersättning enligt avtal med kommanditbolagen för tillhandahållna tjänster som medför skattskyldighet (jfr bl.a. det i Regeringsrättens årsbok inte närmare återgivna avgörandet i mål 4453-2000 ang. samma skattskyldiga som i avgörandet RÅ 2001 ref. 60 /se detta ref. in fine/ samt Skattenytt 2000 s. 608 f. och Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll nr 22/00 s. 11 och nr 31/01 s.1).”

Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet.