Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Annonsplatser i medlemstidning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-06-28

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
5681-04
Annonsverksamheten ska ses som en skattepliktig verksamhet skiljd från den ideella tidningsverksamheten

Överklagat förhandsbesked - Inkomstskatt, taxeringsår 2002

Den ideella föreningen A, som är en fackförening ger ut en medlemstidning till sina medlemmar. Tidningen innehåller information om den fackliga ideella verksamheten och annonser. A säljer annonsplatserna i tidningen på affärsmässiga grunder.

Skatteverket ansökte om förhandsbesked för att få svar på om inkomsterna från försäljning av annonsplatser i medlemstidningen är skattepliktig inkomst samt vilka utgifter som i sådana fall är avdragsgilla.

I Skatterättsnämnden förhandsbesked 2004-08-25 meddelades att

" Inkomst från försäljning av annonsplatser i medlemstidningen ska tas upp som intäkt av näringsverksamhet. Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomsterna från annonsförsäljningen ska dras av som kostnad."

Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallsprotokoll nr 27/04.

A överklagade och yrkade att intäkterna från försäljningen av annonsplatser inte ska anses utgöra en särskilt avgränsad näringsverksamhet utan anses underordnad verksamheten att producera tidningen.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden efter några förtydliganden, bl.a. ”att avdragsrätten omfattar såväl direkta som indirekta kostnader,”

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.