Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Förskoleverksamhet

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-04-14

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
5108-02
En ideell förening som bedriver förskole- och fritidshemsverksamhet har inte ansetts ha ett sådant allmännyttigt ändamål som medför inskränkt skattskyldighet.

Inkomsttaxering 1995

En ideell förening kan vara inskränkt skattskyldig om den har ett allmännyttigt ändamål enligt 7 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Till de allmännyttiga ändamålen hör att främja vård och uppfostran av barn. Före inkomstskattelagens införande fanns motsvarande bestämmelser i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL.

Den ideella föreningen M bedriver förskole- och fritidshemsverksamhet för barn i åldrarna 3-10 år i enlighet med Montessoripedagogikens intentioner och metoder. Verksamheten bedrivs med aktiv föräldramedverkan och utan vinstintresse. Föräldrarna till samtliga barn är medlemmar i föreningen. Andra personer kan endast vara stödjande medlemmar utan rösträtt.

Länsrätten ansåg att M:s ändamål inte är att främja vård och uppfostran av barn i den mening som avses i 7 § 5 mom. SIL.

Kammarrätten fann att M är inskränkt skattskyldig. Man hänvisade bl.a. till att förskoleverksamhetens uppgift enligt 2 a kap. 3 § skollagen är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad.

Regeringsrätten ansåg att M inte har ett allmännyttigt ändamål.

”Regeringsrätten gör följande bedömning

Med vanligt språkbruk får en sådan verksamhet som föreningen bedriver, dvs. förskole- och fritidshemsverksamhet för föreningsmedlemmarnas barn och med aktiv föräldramedverkan, hänföras till vård och uppfostran av barn. Att en verksamhet avser vård och uppfostran av barn är emellertid, oavsett vilken pedagogisk metod som kommer till användning, inte tillräckligt för skattebefrielse. Av 7 § 5 mom. fjärde stycket SIL följer att ett övergripande krav för att en förening skall skattebefrias är att dess syfte är att främja ett allmännyttigt ändamål. Enligt Regeringsrättens mening kan detta krav inte anses uppfyllt i det aktuella fallet.”

M befanns således vara oinskränkt skattskyldig.

Kommentar:
Det har länge varit oklart huruvida förskoleverksamhet kan anses vara vård och uppfostran av barn i IL:s (tidigare SIL:s) mening. Det finns ett antal KR-avgöranden med olika utgång. Skatteverkets uppfattning har varit att sådan verksamhet inte är allmännyttig, se Handledning för stiftelser och ideella föreningar, avsnitt 24.3.
Regeringsrättens domskäl ger intryck av att förskole- och fritidshemsverksamhet i sig utgör vård och uppfostran av barn. I det aktuella fallet har föreningens syfte ändå inte uppfyllt kravet på allmännyttighet. Regeringsrätten uttrycker inte vilka omständigheter som varit avgörande för denna bedömning. Man konstaterar t.ex. att föreningens verksamhet avser enbart barn till medlemmar och att personer utan barn i skolan inte kan bli fullvärdiga medlemmar i föreningen. I vilken mån dessa eller andra omständigheter haft betydelse för utgången framgår dock inte.