Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten i Stockholm

Företrädaransvar

Datum: 2004-12-13

Dnr/målnr/löpnr:
4035-04
Överenskommelse enligt 12 kap. 7 c § skattebetalningslagen kan inte träffas först i kammarrätten. För att möjliggöra fortsatta överläggningar mellan Skatteverket och företrädaren upphäver kammarrätten länsrättens dom och överlämnar målet till länsrätten för fortsatt handläggning.

Skatteverket har hos länsrätten ansökt om att en företrädare för ett aktiebolag (LL) enligt bestämmelserna i 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, ska förpliktas att till staten utge bolagets obetalda skatter och avgifter.

Företrädaren LL har delgivits Skatteverkets ansökan till länsrätten och har beretts tillfälle att yttra sig, men har inte hörts av.

Länsrätten finner att LL ska anses solidariskt betalningsskyldig jämte bolaget för det yrkade beloppet och att några skäl att befria honom helt eller delvis från betalningsskyldigheten inte har framkommit. LL överklagade länsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrätten uttalar följande:

” Av handlingarna i målet framgår att väsentliga uppgifter om de närmare omständigheterna kring betalningsunderlåtelserna, den bristfälliga bokföringen och LL:s ekonomiska förhållanden m.m. framkommit först under målets handläggning i kammarrätten, när möjligheten till en överenskommelse enligt 12 kap. 7 c § SBL inte längre kvarstår.

Dessa uppgifter torde ha stor betydelse för parternas bedömning av förutsättningarna för en överenskommelse och sådana omständigheter har inte framkommit i målet att en överenskommelse med nödvändighet skulle vara utesluten från allmän synpunkt. LL har visat vilja att ingå en överenskommelse och Skatteverkets i kammarrätten redovisade inställning härtill synes till stor del bero på det processuella läget. Att konstruktiva överläggningar i frågan inte kommit till stånd mellan parterna under målets tidigare handläggning synes i vart fall till del ha berott på missuppfattningar. För att möjliggöra fortsatta överläggningar mellan parterna innan frågan slutligt avgörs av domstol bör den överklagade domen således upphävas och målet återlämnas till länsrätten för fortsatt handläggning.”

Kommentar:
Skatteverket har överklagat kammarrättens beslut till Regeringsrätten.

Enligt 12 kap. 7 c § SBL får överenskommelse träffas om betalningsskyldigheten, om inte detta med hänsyn till företrädarens personliga förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt. Om talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 eller 6 a § SBL har väckts vid domstol när överenskommelsen träffats, får överenskommelsen verkan först sedan talan i målet återkallats och målet avskrivits.