Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kostnader för s.k. fairness opinion m.m.

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-12-05

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
3916-03
Avdrag har inte medgivits för vissa för kostnader som uppkommit i ett bolag i samband med att bolaget blev föremål för ett uppköp 

Inkomsttaxeringen 2000

Det noterade bolaget X AB yrkade avdrag för kostnader som uppkom i samband med att bolaget blev uppköpt av ett annat noterat bolag Y. Av företagen utredning framkom bl.a. att kostnaderna avsåg kostnader för tillhandahållandet av en s.k fairness opinion samt kostnader som var hänförliga till det köpande bolagets (Y:s) kostnader i samband med förvärvet av X AB.   

Dåvarande SKM ansåg att kostnaderna inte hade något samband med intäkternas förvärvande eller bibehållande för X AB och utgör därför ingen driftskostnad i och för dess verksamhet. Avdrag medgavs därför inte.

X AB överklagade till länsrätten som bl.a. anförde följande.

"Kostnader i samband med aktieförsäljning torde normalt uppkomma enbart hos säljaren och köparen av aktierna. Enligt länsrättens bedömning kan det dock, när fråga är om ett samgående mellan större börsnoterade företag, även uppkomma kostnader för aktieförvärvet hos det förvärvade bolaget. Under sådana förhållanden finner länsrätten att det förvärvade bolaget kan medges avdrag för sådana kostnader som skulle ha varit omedelbart avdragsgilla hos förvärvaren. Detta dock under förutsättning att kostnaderna är hänförliga till det förvärvade bolaget.

En förutsättning för att bolaget skall kunna medges avdrag för kostnader i samband med Y:s förvärv av bolagets aktier är därför att kostnaderna verkligen uppstått i bolaget. Vidare måste kostnaderna vara sådana allmänna kostnader i samband med samgåendet, såsom inledande undersökningar och liknande, som medför omedelbar avdragsrätt. Däremot kan bolaget inte få avdrag för kostnader som säljarna eller Y har haft och inte heller för kostnader som, om de hade uppstått hos Y, inte hade varit omedelbart avdragsgilla. Enligt länsrättens bedömning har bolaget inte i tillräckligt grad visat att de ifrågavarande kostnaderna avser sådana allmänna kostnader som skulle kunna ha varit direkt avdragsgilla hos förvärvaren och bolaget kan därför inte medges yrkat avdrag. Överklagandet skall därmed avslås i denna del."

X AB överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet och anförde följande.

"För att bolaget skall kunna medges avdrag för kostnader i samband med Y:s förvärv av aktier i bolaget krävs att det rör sig om sådan allmänna kostnader i bolagets verksamhet som medför omedelbar avdragsrätt hos bolaget. Kostnader som har ett direkt samband med aktieförvärvet utgör inte sådana omedelbart avdragsgilla kostnader. Enligt kammarrättens mening har bolaget inte förmått visa eller göra sannolikt att de ifrågavarande kostnaderna är sådan allmänna kostnader, utan direkt samband med aktieförvärvet, att rätt till yrkat avdrag föreligger. Skäl till ändring av länsrättens dom i denna del föreligger därför inte."   

Kommentar:
Se även skatteverkets skrivelse "Skattemässig behandling av ett bolags kostnad för utvärdering av uppköpserbjudande, s.k. fairness opinion" (dnr. 131 488135-05/111). Domen är överklagad till Regeringsrätten av X AB.