Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Kreditförmedling

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-05-27

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
3903-04
Tjänster avseende förmedling av lån, som tillhandhålls av ett postorderföretag, har inte ansetts utgöra tjänster som är undantagna från skatteplikt. Bolaget ansågs inte agera som en mellanman.

Förhandsbesked avseende mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 2003-08-01 – 2006-07-31

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2004-05-25 har refererats i Skatteverkets rättsfallsprotokoll nr 18/04 Beträffande omständigheterna i ärendet hänvisas till detta protokoll.

Sökanden (X AB) yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att de med ansökningen avsedda tjänsterna helt eller delvis utgör tjänster som är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. För det fall Regeringsrätten skulle anse att det inte finns stöd för att bifalla överklagandet borde enligt bolaget förhandsavgörande inhämtas från EG-domstolen. X AB menade att förhållandena är annorlunda än i C-235/00 CSC Financial Services eftersom X AB erbjuder inte bara krediter via utskick och annonsering på Internet utan även bidrar aktivt till kreditgivningen genom kundserviceavdelningen och möjligheten till att saluföra lånen och lämna kreditgivning i varje enskilt ärende.

Skatteverket hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställas.

”SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

X AB bedriver vid sidan av postorderförsäljning viss låneverksamhet. Bolaget skall fortsätta att bedriva låneverksamhet men utan att själv vara långivare. Formerna för denna verksamhet regleras i avtal med de långivande (Y AB). X AB tar emot ansökningar om lån och ser till att de uppgifter tas fram som behövs för Y AB:s kreditbeslut. X AB administrerar utbetalningen av lånet. Vidare medverkar bolaget på olika sätt i marknadsföringen av lånen, t.ex. genom särskilda utskick. Ersättningen från Y AB beräknas på grundval av utestående lånefordringar och X AB:s faktiska kostnader. X AB ersätts separat för att Y AB får utnyttja X AB:s varumärken och kundregister.

Enligt 3 kap. 9 § ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. I sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) finns motsvarande bestämmelser i artikel 13 B.d 1-6. Enligt punkt 1 skall från skatteplikt undantas bl.a. transaktioner avseende ”förhandlingar om krediter”.

Frågan i målet är om X AB:s verksamhet innefattar ”förhandlingar om krediter”. Regeringsrätten begränsar sin prövning till vad som följer av de ingivna avtalen och bortser därför från den i ansökningen om förhandsbesked inte närmare beskrivna möjligheten för X AB att höja en nedamorterad kredit.

EG-domstolen har inte uttalat sig om just bestämmelsen i punkt 1 men väl om motsvarande undantag i punkt 5 (”förhandlingar rörande värdepapper”). Enligt domen i målet rörande CSC Financial Services innefattar uttrycket ”förhandlingar rörande värdepapper” inte tjänster som endast består i att tillhandahålla information om en finansiell produkt och att ta emot och handlägga ansökningar om att få teckna motsvarande värdepapper. Det framgår också av domen att undantaget tar sikte på verksamhet som utförs av en mellanman som inte är avtalspart och vars verksamhet skiljer sig från de typiska avtalsenliga prestationer som parterna i sådana avtal utför (punkt 39).

Regeringsrätten gör följande bedömning. Prövningen av den nu aktuella frågan bör grundas på vad EG-domstolen uttalat i rättfallet rörande CSC Financial Services. Det kan därvid konstateras att X AB inte agerar som mellanman på det sätt som förutsätts för att undantaget i artikel 13 B. d 1 i direktivet skall vara tillämpligt. Något behov av förhandsavgörande föreligger inte.

Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten avslår yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen.

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.”