Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Omsättning föreligger inte för aktuell verksamhet

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-12-21

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
3784-05
Föreningen omsätter inte för de i ärendet aktuella verksamheterna några tjänster i mervärdesskattehänseende och är därmed inte skattskyldig på grund av dessa.

 
Förhandsbesked, redovisningsperioderna 1 juli 2004 - 30 juni 2007
 
Överklagat förhandsbesked som meddelades av Skatterättsnämnden den 31 maj 2005. Förhandsbeskedet refereras nedan.

Omständigheterna framgår av Skatterättsnämndens förhandsbesked

Följande frågor har ställts:
1.   Medför föreningens skadereglering av inträffad trafikskada, dvs. vållandebedömning och utbetalning av trafikskadeersättning till skadelidande, i angivna fall skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML?

2.   Medför föreningens debitering och indrivning av trafikförsäkringsavgift av ägaren (eller innehavaren) av ett oförsäkrat försäkringspliktigt fordon skattskyldighet enligt ML?

3.   Medför nämndens arbete med att avge rekommendation i ett hänskjutet skaderegleringsärende skattskyldighet för föreningen enligt ML?

4.   Har det någon betydelse för svaret på frågorna 1-3 i den form som de förtydligats ovan, vid en eventuell tillämpning av 3 kap.23 a§ ML, om det i föreningen bedrivs annan verksamhet som medför skattskyldighet enligt ML?

5.   Har det någon betydelse för svaret på frågorna 1-3 att föreningen erhåller bidrag för att möjliggöra verksamheten inte endast genom likvida medel utan genom att man övertar fordringar från medlemsbolag?

Frågorna bör enligt föreningen i första hand medföra en ställning till om någon av följande grunder är tillämplig:

-  omsättning enligt 2 kap. ML anses inte föreligga

-  skattefrihet föreligger eftersom undantaget från skatteplikt i 3 kap.23 a§ ML  avseende interna tjänster är tillämpligt

-  skattefrihet föreligger eftersom undantaget från skatteplikt i 3 kap. 10 § ML  avseende försäkringstjänster är tillämpligt

-  verksamheten anses utgöra myndighetsutövning och därmed  inte yrkesmässighet enligt 4 kap. 7 § ML

SKATTERÄTTSNÄMNDEN

"Skatterättsnämnden beslutar följande.

FÖRHANDSBESKED

Frågorna 1-3

Föreningen omsätter genom de med frågorna 1-3 avsedda verksamheterna inte några tjänster i mervärdesskattehänseende och är därmed inte skattskyldig till mervärdesskatt på grund av verksamheterna.

 
Fråga 5

Det med frågan avsedda förhållandet saknar betydelse för bedömningen av frågorna 1-3.

 
MOTIVERING

Föreningen har till uppgift att handha vissa angelägenheter som föreskrivs i trafikskadelagen (1975:1410), TSL, trafikförsäkringsförordningen (1976:359), TFÖRO, och föreningens stadgar. Medlem i föreningen är försäkringsgivare som har fått tillstånd att meddela trafikförsäkring och försäkringsgivare som är verksam här i landet enligt lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige. Medlemskapet är obligatoriskt.

Enligt 16 § TSL svarar i vissa angivna fall försäkringsanstalter solidariskt för att trafikskadeersättning utges till skadelidande. I dessa fall fördelas försäkringsanstalternas inbördes ersättningsansvar på sätt anges i 24 §. Solidariskt ansvar föreligger även i vissa andra i 28 § angivna skadefall. I fall som avses i 16 och 28 §§ TSL skall försäkringsanstalterna enligt 33 § företrädas av föreningen som har ställning som legal företrädare för dessa.

Saknas föreskriven trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt, har föreningen enligt 34 § första stycket TSL rätt till gottgörelse (trafikförsäkringsavgift) av den försäkringspliktige. Avgiften bör enligt förarbetsuttalanden inte i första hand ses som ett alternativ till den premie som skulle ha erlagts utan som en sanktion mot dem som inte lojalt bidrar till det skydd för trafikanterna som systemet med en obligatorisk trafikförsäkring ger (prop. 1998/99:42 s. 20).

Enligt 6 § TFÖRO skall samtliga försäkringsanstalter som driver trafikförsäkringsverksamhet i Sverige tillsammans med föreningen upprätthålla och bekosta en skaderegleringsnämnd, vars reglemente godkänns av regeringen. Nämnden har enligt sitt reglemente till uppgift att verka för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Detta sker genom att nämnden avger rådgivande yttranden till trafikförsäkringsbolag och föreningen. I vissa angivna fall
föreligger skyldighet att inhämta sådant yttrande. Kostnaderna för nämndens verksamhet bestrids av föreningen. Kanslipersonalen vid nämnden är anställd och avlönad av föreningen. Enligt föreningen är nämndens verksamhet formellt en del av den verksamhet som bedrivs av föreningen och denna utgångspunkt bör enligt föreningen ligga till grund för prövningen av ärendet.

Föreningens intäkter utgörs främst av influtna trafikförsäkringsavgifter medan kostnaderna till övervägande del utgörs av skadekostnader och administrationskostnader. Föreningens intäkter täcker endast en del av föreningens kostnader som till återstående del täcks av medlemmarna. Det förekommer härvid i viss utsträckning att medlemmar i stället för likvida medel överlåter fordringar till föreningen.

Fråga är i första hand om föreningen genom de med frågorna 1-3 avsedda delarna av sin verksamhet kan anses tillhandahålla tjänster mot ersättning till medlemmarna, dvs. om omsättning kan anses föreligga.

I förarbetena till bestämmelserna om omsättning i 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, framhålls att en nödvändig förutsättning för att en omsättning skall anses föreligga är att ett avtal om köp eller byte har ingåtts och omsättningskravet medför att från beskattning utesluts sådana intäkter som visserligen har ett samband med den skattepliktiga verksamheten men som inte kan sägas erhållna till följd av en försäljning av - såvitt nu är aktuellt - tjänster (prop. 1993/94:99 s.134 f .).

EG-rättens motsvarighet till ML:s bestämmelser om omsättning av tjänster finns i artikel 2.1 i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Enligt EG-domstolens praxis vid tillämpningen av denna artikel tillhandahålls en tjänst "mot vederlag" varvid den blir beskattningsbar under förutsättning att det föreligger ett rättsförhållande mellan tillhandahållaren av tjänsten och mottagaren som medför ömsesidighet, varvid den ersättning som tillhandahållaren av tjänsten uppbär utgör det värde som faktiskt lämnats i utbyte för den tillhandahållna tjänsten (se t.ex. punkt 14 i domen i mål C-16/93 ang. R. J. Tolsma). Domstolens praxis innebär också att det måste föreligga en direkt koppling ("a direct link") mellan vederlaget och tillhandahållandet. I mål C 102/86 ang. Apple and Pear Development Council ansågs en sådan koppling inte föreligga mellan en avgift från fruktodlare, vilken var obligatorisk och inte utgick på grund av avtal, och tjänster rörande marknadsföring m.m. som tillhandahölls av ett organ.

Nämnden gör följande bedömning.

Vid bedömningen utgår skatterättsnämnden från att nämnden skall anses utgöra en del av föreningen.

Medlemskap i föreningen är i förekommande fall obligatoriskt och föreningens verksamhet sker till övervägande del i andras intressen än medlemmarnas. Föreningens med frågorna 1-3 avsedda verksamheter har sin grund i regleringen i TSL och TFÖRO och inte i ett kontraktsförhållande mellan föreningen och dess medlemmar. Den del av kostnadsersättningen som avser de med frågorna avsedda verksamheterna kan enligt nämndens mening därför inte anses utgöra ersättning för några av föreningen till medlemmarna tillhandahållna tjänster. Vid sådant förhållande föreligger inte någon omsättning i mervärdesskattehänseende och någon skattskyldighet som hänför sig till kostnadsersättningen uppkommer inte för föreningen. De trafikförsäkringsavgifter som avses med fråga 2 är till sin karaktär sanktionsavgifter och utgör därför inte heller vederlag för några av föreningen tillhandahållna tjänster (frågorna 1-3).

Det förhållande som avses med fråga 5 medför inte att svaret på frågorna 1-3 förändras.

Den ovan gjorda bedömningen får anses vara i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet.

Med hänsyn till svaret på frågorna 1-3 förfaller fråga4."

REGERINGSRÄTTEN

YRKANDEN

Skatteverket yrkar att Regeringsrätten ändrar förhandsbeskedet och förklarar att föreningen skall anses tillhandahålla tjänster i enlighet med 2 kap. 1 § ML och att skatteskyldighet skall anses föreligga för de tillhandahållna tjänsterna. För det fall Regeringsrätten anser att omsättning inte föreligger yrkar Skatteverket att Regeringsrätten inhämtar förhandsavgörande från EG-domstolen. Skatteverket åberopar i sin talan bland annat EG-domstolens avgörande i mål C-8/01, Taksatorringen.  

Föreningen bestrider bifall till överklagandet. 

 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten uppfattar Skatteverkets yttrande på det sättet att det avser Skatterättsnämndens svar på frågorna 1 och 3.

Regeringsrätten finner inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens beslut i de delar det har överklagats."