Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Koncernbidrag

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-03-15

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2883-04
Avdrag för koncernbidrag vid visst års taxering kan endast erhållas om förmögenhetsöverföringen skett senast vid tidpunkten för ordinarie bolagsstämman för det vid taxeringen aktuella beskattningsåret.

Inkomsttaxering 2002.

Ett aktiebolag har inkommit med ny deklaration avseende 2002 års taxering. Den nya deklarationen bygger på en ny årsredovisning som fastställdes av en extra bolagsstämma den 7 januari 2003. Enligt den ursprungliga deklarationen har något koncernbidrag inte lämnats. I den nya deklarationen yrkar bolaget avdrag för lämnat koncernbidrag. Bolaget begär omprövning av 2002 års taxering och yrkar att taxeringen ska fastställas enligt den nya deklarationen.

Skatteverket har vägrat avdraget med hänvisning till att bolaget inte kunnat visa att någon förmögenhetsöverföring motsvarande koncernbidraget skett vid tidpunkten för den ordinarie bolagsstämman avseende det aktuella räkenskapsåret. En sådan förmögenhetsöverföring kan enligt verkets mening inte göras retroaktivt.

Bolaget hävdar att en förmögenhetsöverföring kan ske antingen genom en kontant betalning till det bolag som erhåller koncernbidraget eller genom att det bolag som erhåller bidraget får en fordran på det givande bolaget. Av den nya årsredovisningen framgår att bolagets skuld till det mottagande bolaget har ökat med samma belopp som utgivet koncernbidrag. Ett civilrättsligt giltigt fordringsförhållande föreligger således mellan bolagen och en värdeöverföring har därmed skett. Bolaget hävdar att det varken av förarbeten, praxis eller doktrin framgår att denna värdeöverföring ska ha skett vid en viss tidpunkt.

Länsrätten uttalar följande:

”Rätten till avdrag för det givande bolaget är i princip inte beroende av hur koncernbidraget redovisas. För att ett koncernbidrag skall vara avdragsgillt fordras dock att den skattskyldige visar att en värdeöverföring motsvarande koncernbidraget har skett (se RÅ 1999 ref 74).

Enligt länsrättens mening måste lagtextens ordalydelse, ifråga om redovisning av bidraget i självdeklarationerna vid samma års taxering respektive att ägandet måste ha bestått under hela beskattningsåret, anses innebära att även den för avdragsrätten nödvändiga förmögenhetsöverföringen skall ha skett under det aktuella beskattningsåret eller senast under bokslutsarbetet därefter. Länsrätten delar således Skatteverkets uppfattning att den senaste tidpunkten för värdeöverföringen är tiden för den ordinarie bolagsstämmans fastställande av balans- och resultaträkningen. Såvitt framgår av utredningen i målet har värdeöverföringen från bolaget till moderföretaget skett först i samband med ett ändrat bokslut som fastställdes av extra bolagsstämma den 7 januari 2003. Med hänsyn härtill finner länsrätten att förutsättningarna för rätt till avdrag för koncernbidrag inte är uppfyllda.”

Kammarrätten gör samma bedömning som länsrätten.

Kommentar:
Skatteverkets uppfattning gällande ändringar i efterhand av redovisat resultat av näringsverksamhet vid taxeringen, bl.a. möjligheten att retroaktivt tillgodoföra sig avdrag för koncernbidrag, framgår av verkets skrivelse 2002-12-10, dnr 10086-02/100

Kammarrättens dom överensstämmer med denna uppfattning.