Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitalförlust

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-06-01

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
2783-04
Avdrag för kapitalförlust vid försäljning av oäkta målning, som köpts för ett pris som var hundra gånger högre än målningens rätta värde.

Inkomsttaxering 1996

B förvärvade 1990 25 % av en tavla föreställande ”Den tvivlande Thomas” tillskriven Michelangelo Merisi da Caravaggio för 1 250 000 kr (B:s andel). Målningen lämnades 1994 till försäljning på auktionsfirman Sotheby´s i London, som dock konstaterade att målningen endast var en kopia av ”Den tvivlande Thomas” med ett uppskattat värde av 2 – 3 000 £. Under 1995 överläts tavlan till B:s hustru för 30 000 kr.

LR medgav inte avdrag för kapitalförlust eftersom den inte härrörde från någon verklig värdenedgång, utan uppkommit på grund av att B betalat ett överpris för tavlan.

KR medgav dock avdrag och anförde följande.

” Vid tidpunkten för förvärvet utgick B enligt egen uppgift från att tavlan var en äkta Caravaggio. Han grundade detta på att tavlan såldes av en känd konsthandlare samt på ett yttrande utfärdat av professor X vid …., av vilket framgår bl.a. att en teknisk undersökning visar att målningen med all sannolikhet är från 1600-talet. Först fyra år senare, när auktionsfirman Sotheby´s lät undersöka målningen framkom att tavlan var en kopia.

Skatteverket har hävdat att eftersom målningen senare visat sig vara en kopia har B betalt ett överpris överstigande marknadsvärdet för den. Vid tidpunkten för förvärvet av målningen var det emellertid inte känt att priset inte överensstämde med det egentliga marknadsvärdet. Det har inte heller framkommit någon omständighet som talar för att B haft för avsikt att betala överpris för målningen. Enligt kammarrättens bedömning saknas det mot denna bakgrund skäl att vid reavinstberäkningen frångå det pris som faktiskt erlagts för målningen. Det förhållande att det i efterhand visat sig att B gjort en dålig affär innebär inte att han kan förvägras avdrag för förlusten.”

Kommentar:
Skatteverket har överklagat domen till Regeringsrätten.