Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Utgivet finansiellt instrument?

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-10-24

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
232-03
Ett moderbolag tillsköt medel som lån till ett dotterbolag utan närmare reglering av lånevillkoren. Något skuldebrev upprättades inte. Däremot hade fordringsförhållandet kommit till uttryck i långivarens och låntagaren räkenskaper. Kammarrätten fann att fråga inte var om ett utgivet finansiellt instrument. Fordran ansågs därför inte vara avyttrad i samband med dotterbolagets likvidation. 

Inkomsttaxeringen 1999

Moderbolaget M AB tillsköt x kr som lån till dotterbolaget D AB utan närmare reglering av lånevillkoren. Något skuldebrev utfärdades inte däremot fanns skulden dokumenterad i långivarens och låntagarens räkenskaper. Senare sålde moderbolaget fordran koncerninternt med förlust till Z AB. Enligt då gällande regler övertog Z AB moderbolagets anskaffningskostnad på fordran, se 2 § 4 mom. nionde stycket SIL. I samband med att D AB trädde i likvidation yrkade Z AB avdrag för kapitalförlust på fordran eftersom någon återbetalning inte kunde påräknas (jfr 1998 ref 25).

Dåvarande SKM medgav inte avdrag för kapitalförlust. Z överklagade till länsrätten.

Länsrätten ansåg att fråga inte var om ett av dotterbolaget utgivet finansiellt instrument vilket är kravet för att fordran skall anses vara avyttrad i samband likvidation, se 24 § 2 mom. första stycket 2 SIL. Eftersom fordran inte ansågs avyttrad medgavs inte avdrag för yrkad kapitalförlust.

Z överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet och anförde följande i sina domskäl.

"Av 27 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt framgår att med finansiellt instrument kan avses bl.a. aktie interimsbevis, andel i värdepappersfond, andel i ekonomisk förening, teckningsrättsbevis, delbevis, vinstandelsbevis avseende lån i svenska kronor, konvertibelt skuldebrev i svenska kronor samt termin och köp-, sälj-, eller teckningsoption avseende aktie eller aktieindex samt andra finansiella instrument, som till konstruktion eller verkningssätt liknar tidigare angivna finansiella instrument.

För en att fordran skall kunna anses som ett av ett bolag utgivet finansiellt instrument måste i vart fall krävas att fordringen genom bolagets försorg dokumenterats och konkretiserats gentemot den berättigade genom en utfärdad handling eller på någo annat sätt (se t.ex. RÅ 2002 ref 105 och RÅ 2004 ref 142).

I nu aktuellt fall har fordringsförhållandet endast kommit till uttryck genom redovisning i räkenskaperna för långivare och låntagare. Detta uppfyller enligt kammarrättens mening inte de krav på dokumentation och konkretisering som ställs i praxis för att fordran skall anses vara ett utfärdat finansiellt instrument."

Kommentar: Se vidare Skatteverkets styrsignal "Förluster på fordringar på eget bolag vid konkurs" under punkten 4 angående finansiellt instrument - värdepapper (dnr 131-478187-05/111).
131-478187-05/111