Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Försäljning av noterade aktier

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-10-24

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2280/82-04
En fysisk person sålde noterade aktier till ett bolag som ägdes av ett försäkringsbolag för en köpeskilling som motsvarade anskaffningsvärdet på aktierna.  Försäkringsbolaget tillgodoräknade den fysiske personens kapitalförsäkring marknadsvärdet på de noterade aktierna. Aktierna ansågs avyttrade för ett belopp som motsvarade marknadsvärdet på aktierna.

Inkomsttaxeringen 1999
 
Den fysiske personen OZ sålde aktier i ett noterat bolag till ett utländskt bolag för ett pris motsvarande det skattemässiga anskaffningsvärdet 1 mkr. Betalning skedde genom revers. I deklaration redovisades därför varken kapitalvinst eller kapitalförlust. Marknadsvärdet på de noterade aktierna var vid överlåtelsetillfället ca 400 mkr.
 
Efter utredning framkom att det utländska bolaget ägdes av ett irländskt försäkringsbolag och att OZ ägde en kapitalförsäkring av unit-linked typ (fondförsäkring) i detta försäkringsbolag . Utredningen visade även att det utländska bolaget "ägdes" av den kapitalförsäkring som OZ ägde. Innebörden av transaktionen blev därför att marknadsvärdet på de noterade aktierna tillfördes OZ:s försäkring.

Dåvarande SKM ansåg att som vederlag för aktierna måste även inräknas de värden som försäkringsbolaget tillgodoräknar OZ:s kapitalförsäkring utöver den formella köpeskillingen. SKM bestämde därför avyttringspriset till marknadsvärdet på aktierna, dvs. 400 mkr.

OZ överklagade till länsrätten som avslog överklagandet och anförde följande.

"Mot bakgrund av att betydande värden har förts över från OZ till det utländska bolaget i och med aktieförsäljningen; att det utländska bolaget ägs av försäkringsbolaget samt att värdet av OZ:s kapitalförsäkring har ökat påtagligt, finner länsrätten att OZ, som vederlag för de noterade aktierna, har tillförts värden i sin kapitalförsäkring som motsvarar värdet på aktierna. Med hänsyn härtill samt till vad som i övrigt framkommit i målet, finner länsrätten att förfarandet med de noterade aktierna kan liknas vid ett byte. Vad OZ anfört i länsrätten föranleder därför ingen annan bedömning."

OZ överklagade till kammarrätten som anförde följande.

"Fråga i målet är om OZ för sina noterade aktier utöver formellt avtalad köpeskilling erhållit ytterligare vederlag som OZ skall beskattas för.

 I målet har framkommit att OZ under våren 1998 tecknat en kapitalförsäkring i det utländska försäkringsbolaget, att han under sommaren 1998 överlåtit aktier i det noterade bolaget till det utländska bolaget till kraftigt underpris och att det utländska bolaget ägs av försäkringsbolaget. Vidare har framkommit att OZ:s kapitalförsäkring under samma år genomgått en mycket kraftig värdeökning.

OZ har uppgett att han inte haft något inflytande, varken direkt eller indirekt, i bolaget, men vidgått att de aktuella aktierna överlåtits till underpris samt uppgett att aktieöverlåtelserna är en del av en investering och att det inte funnits någon gåvoavsikt vid överlåtelserna. Någon egentlig förklaring till hur värdeförändringen i OZ:s kapitalförsäkring uppstått har inte lämnats.

Kammarrätten finner att det inte framkommit något skäl att frångå länsrättens bedömning att OZ som vederlag för de noterade aktierna har tillförts värden i sin kapitalförsäkring som motsvarar värdet på aktierna. OZ har inte anfört någon omständighet som utgör skäl för att lägga annat värde än aktiernas marknadsvärden till grund för beskattningen. Skäl att frångå den av Skatteverket gjorda realisationsvinstberäkningen i övrigt har inte framkommit. Överklagandet skall därför avslås."     

Kommentar:
Domstolarna har likhet med SKM:s beslut funnit att en överföring av aktierna till kapitalförsäkringen skall jämställas med ett byte till marknadsvärdet  Ett "inlägg" av noterade aktier i en egen kapitalförsäkring till underpris bör också kunna ses som en premieinbetalning till marknadsvärdet i annan valuta än pengar. Konsekvensen blir på samma sätt att aktierna anses ha avyttrats till marknadsvärdet.