Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Föreläggande; passagerarlistor hos flygbolag

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-04-12

Område: Arbetsgivarområdet, Förfarande och process, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
2058-05
Flygbolags begäran att från föreläggande som avsett kontroll av skattskyldigas deklarationsskyldighet undanta vissa uppgifter om passagerarlistor har avslagits
 
Taxeringsår 2003-2005  
 
SKV har med stöd av 17 kap. 4 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK, förelagt ett flygbolag att vid vite av 100 000 kr lämna uppgifter om vissa namngivna personers resande vid vissa tidpunkter. Syftet var kontroll av att personerna fullgjort sin deklarationsskyldighet. Flygbolaget ansökte hos länsrätten att uppgifterna skulle undantas enligt 17 kap. 7 § LSK bl.a. med hänvisning till att man endast utifrån namnuppgifter inte kan garantera identifikation av enskilda personer. Vidare yrkades att uppgifterna i sig inte kan ligga till grund för enskilds taxering och att skyddsintresset överstiger kontrollbehovet. Länsrätten i Stockholm avslog ansökan den 26 januari 2005 (mål nr 26882-04) med motivering att skyddsintresset inte är större än betydelsen för kontrollen. Länsrätten konstaterade att Skatteverkets föreläggande är preciserat i sådan grad att flygbolaget haft möjlighet att fullgöra föreläggandet och att det avsett förhållanden som varit av betydelse för kontrollen. Flygbolaget överklagade domen men kammarrätten gjorde samma bedömning som länsrätten. Flygbolaget överklagade även denna dom. Regeringsrätten beslutade den 20 september 2005 att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom har vunnit laga kraft.