Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Organisationsutgifter

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-02-02

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2046-03
Avdragsrätt för konsultkostnader vid nyemission har inte ansetts vara beroende av hur beloppet redovisats i räkenskaperna.

Inkomsttaxering 2001

I 2 § 16 mom. 2 st. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt angavs att "Ett bolag medges avdrag för kostnader för förändring av aktiekapitalet och för förvaltning av bolagets kapital." Motsvarande bestämmelse finns numera i 16 kap. 8 § IL, där dock uttrycket "skall dras av" används.

AB X hade år 2000 haft utgifter för konsultkostnader med 725 890 kr i samband med en nyemission. Fråga var om en riktad nyemission för förvärv av aktierna i ett annat företag. AB X aktiverade kostnaden i räkenskaperna på tillgångskontot "Aktier i dotterbolag". Avdrag för kostnaden yrkades samtidigt i deklarationen som en skattemässig justering. Skattemyndigheten medgav inte avdrag med motiveringen att kostnaden inte belastat resultatet i bolagets bokföring.

Bolaget överklagade till länsrätten och åberopade RÅ 1999 ref. 3. I rättsfallet, som avsåg ett överklagat förhandsbesked, medgavs avdrag för emissionskostnader även i det fall bolaget valde att bokföra kostnaden direkt mot eget kapital. Skatterättsnämnden (SRN) motiverade sitt beslut med att det av 2 § 16 mom. andra stycket SIL inte framgår att avdragsrätten skulle vara beroende av hur beloppet redovisas i räkenskaperna. Regeringsrätten instämde i SRN:s bedömning.

Länsrätten och kammarrätten ansåg omständigheterna vara likartade i AB X:s fall och medgav avdrag.

Kommentar:
Domen överklagas inte av Skatteverket.