Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Beskattning av s.k. svarttaxiverksamhet

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-03-30

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2030—2031-03
Person som dömts för olaga yrkesmässig trafik har beskattats för inkomst av näringsverksamhet från s.k. svarttaxiverksamhet.

Inkomsttaxeringar 1999 och 2000

X dömdes av tingsrätten i Y till dagsböter för att bl.a. ha gjort sig skyldig till olaga yrkesmässig trafik (taxitrafik) för persontransporter utförda under 1998 och 1999. Skatteverket beskattade X för inkomst av näringsverksamhet. Inkomsten beräknades skönsmässigt och skattetillägg påfördes.

X överklagade till länsrätten som undanröjde Skatteverkets beslut. Skatteverket överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet med följande motivering.

”Enligt rättspraxis konstituerar brottslig verksamhet som sådan inte någon förvärvskälla. Om den brottsliga verksamheten ingår som ett led i en legal verksamhet kan däremot anledning förekomma att beakta intäkter därav som skattepliktiga (jfr RÅ 1991 ref. 6, RÅ 1988 ref. 69 och RÅ 1992 not 327). Den brottsliga verksamhet X bedrivit har inte ingått som ett led i en i övrigt legal verksamhet. Mot bakgrund av Regeringsrättens praxis kan den av X bedrivna verksamheten inte anses utgöra någon förvärvskälla och därmed inte heller inkomstskattepliktig verksamhet. X kan således inte påföras skönsmässigt beräknad inkomst av näringsverksamhet och skattetillägg. Skattemyndighetens överklaganden skall därför avslås i denna del.”

Skatteverket överklagade till Regeringsrätten. Regeringsrätten, som biföll överklagandet, gjorde följande bedömning.

”Frågan i målet är om inkomst av brottslig verksamhet i form av olaga yrkesmässig trafik (taxiverksamhet) är skattepliktig.

Av utredningen i målet framgår att den verksamhet som X bedrivit uppfyller kriterierna för näringsverksamhet. Verksamheten har varit otillåten så till vida att han saknat tillstånd enligt yrkestrafiklagen att bedriva taxitrafik. Han har också av tingsrätten dömts till dagsböter för bl.a. olaga yrkesmässig trafik.

På många områden finns straffsanktionerade tillståndskrav för att bedriva viss näringsverksamhet. Så krävs t.ex. tillstånd av Vägverket för att driva trafikskola enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och tillstånd av länsstyrelse för att driva biluthyrningsrörelse enligt lagen (1998:492) om biluthyrning. Att en viss näringsverksamhet är otillåten på grund av att näringsidkaren saknar det tillstånd som krävs för att bedriva den lagenligt och att han därigenom gör sig skyldig till en brottslig handling kan enligt Regeringsrättens mening inte i sig få till konsekvens att inkomsten av näringsverksamheten inte är skattepliktig. X skall därför beskattas för den bedrivna verksamheten. Regeringsrätten finner skäligt att uppskatta inkomsten för vart och ett av de aktuella taxeringsåren till det av Skatteverket yrkade beloppet 11 200 kr.”

Skattetillägg påfördes.