Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Ersättning till styrelsens ordförande - anställning eller uppdrag

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-12-13

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
1959-04
Ersättning till styrelsens ordförande har inte ansetts vara anställningsinkomst. Kostnaden för tryggande av pensionsutfästelse har inte ansetts avdragsgill för det utbetalande företaget. Ordföranden har inte rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket IL.

Taxeringsåren 2004-2006
 
Sökanden överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked den 2 mars 2004. Se rättsfallsprotokoll 6/04. När det gäller avdragsrätten för tryggande av pensionsutfästelse anförde sökandebolaget följande: Den centrala rättsfrågan är tolkningen av begreppen arbetsgivare, arbetstagare och anställning. Det är oklart inom skatterätten när de nämnda uttrycken används i en bestämmelse om denna då också är tillämplig i fråga om uppdragsgivare och uppdragstagare. Vidare anfördes att styrelseordföranden har ansvar för att utföra och personligen genomföra arbetsuppgifter för företaget och dess koncernbolag. Cirka hälften av arbetstiden ägnas åt den löpande förvaltningen i form av information till delägare och deras representanter. I denna tid ligger även deltagande i för företaget väsentliga frågor såsom förhandlingar med externa parter inför beslut i fråga om omstruktureringar inom koncernen. Under sådana förhandlingar arbetar styrelseordföranden parallellt med VD fram till avtalstidpunkten. Styrelseordföranden erhåller årliga arvoden samt dagarvoden såväl för arbetet i företaget som i koncernbolagen. Till detta kommer ersättning för utlägg, t. ex. för resor. Arbetsuppgifterna och övriga villkor går därmed utöver vad som normalt åligger en styrelseordförande varför denne skall betraktas som arbetstagare i nu aktuellt avseende.

 
När det gällde pensionssparavdraget anförde sökanden att Regeringsrätten inte tidigare har prövat frågan om vad som avses med anställning vid tolkning av reglerna om pensionssparavdrag och att Regeringsrätten i RÅ 2001 not. 164 bedömde tjänstepension utifrån bestämmelsernas bakgrund och utformning. Vidare anfördes att en analys av nu aktuella regler med ett sådant synsätt ger bedömningen att begreppet bör tolkas extensivt, dvs. att det får anses innefatta även uppdragstagare. Utgångspunkten för detta är att avdragsreglerna för tjänstepensioneringskostnaden endast omfattar anställda och inte andra uppdragstagare är sådana som är att jämställa med arbetstagare. En anställd som helt saknar pensionsrätt i anställning och enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet har rätt till pensionssparavdrag med 35 % av inkomsten dock högst 10 basbelopp. Den gemensamma nämnaren för de båda fallen är att pensionsrätt saknas i verksamheten och att behovet av eget pensionssparande därmed kan påräknas vara större. Detta är fallet även för uppdragstagare som beskattas i inkomstslaget tjänst. Det saknas anledning att betrakta uppdragstagare som bedriver näringsverksamhet annorlunda är uppdragstagare som beskattas i inkomstslaget tjänst.

 
Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde att regeringsrätten i RÅ 2001 not. 164 lagt stor vikt vid att personen hade varit anställd hos företaget i fråga omedelbart innan han övergick till att vara styrelseordförande. Verket anförde vidare att den slutsats som kan dras av rättsfallet är att även om en styrelseordförande normalt är uppdragstagare kan det inte uteslutas att en sk. arbetande styrelseordförande, om särskilda omständigheter föreligger i det enskilda fallet,  ändå kan anses som arbetstagare vid tillämpningen av bestämmelsen i 28 kap. IL. Verket menade dock att de arbetsuppgifter som det ankommer på styrelseordföranden i sökandebolaget att utföra måste anses som uppgifter som är beroende av och knutna till uppdraget som styrelseordförande och att avdrag enligt 28 kap. IL för tryggande av pensionsutfästelse därför inte föreligger. När det gäller rätt till pensionssparavdrag anförde Skatteverket att det för rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket IL gäller som en första förutsättning att en person har inkomst av anställning. Eftersom det inte uppkommer något anställningsförhållande blir inte inkomsten från sökandebolaget att betrakta som inkomst av anställning.     

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden beträffande de frågor som omfattas av överklagandet.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i de delar som det överklagats.