Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitalvinst fastighet, avdrag för tidigare ägarens åtgärder

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-05-30

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
1720—1721-04
Avdrag medges för åtgärder utförda av tidigare ägaren, för vilka betalningsskyldigheten avtalades vid förvärvet av fastigheten.

Inkomsttaxeringen 2000

Makarna förvärvade år 1985 den ännu inte färdigbyggda fastigheten för 150.000 kr. Vid avyttringen år 1999 yrkades avdrag för en produktionskostnad år 1986 med 1.415.000 kr samt ytterligare åtgärder under innehavstiden med 458.727 kr.

Av produktionskostnaden finns dels fakturor till ett belopp av ca 1,1 miljoner kr och dels fakturor till ett belopp av 86.599 kr utställda på den tidigare ägaren. Sistnämnda fakturor avser åtgärder utförda före makarnas förvärv, vilka skulle betalas av makarna enligt avtalet vid fastighetsförvärvet.

Skatteverket medgav det styrkta beloppet på ca 1,1 miljoner kr samt 67.349 kr av beloppet 458.727 kr. Resten av sistnämnda belopp bedömdes som reparation och underhåll eller att kostnaderna understeg 5.000 kr per år. Avdrag medgavs inte för de fakturor som var utställda på den tidigare ägaren. LR medgav ytterligare avdrag för åtgärder som bedömdes som värdehöjande. Avdrag medgavs även för en faktura på 1.813 kr som var utställd på tidigare ägaren men daterad efter makarnas tillträde till fastigheten.

KR tillgodoför ytterligare avdrag och reducerar även vissa medgivna avdrag. Det noterbara i målet är att KR även medger avdrag med 84.786 kr (86.599 – 1.813), för de åtgärder som utförts före makarnas förvärv, för vilka makarna tog på sig betalningsansvaret vid förvärvet. Av köpekontraktet framgår att: ”Köparen förbinder sig att, på tillträdesdagen övertaga betalningsvaret för de arbeten som är utförda, och skall betalas eller som har intill tillträdesdagen betalats,..” Makarna har tolkat klausulen som att de därigenom varit skyldiga att, utöver den avtalade köpeskillingen på 150.000 kr, även betala säljaren för de kostnader denne haft och nedlagt på fastigheten intill tillträdesdagen. De har därigenom ansett att de betalat dessa kostnader till säljaren.

KR anser inte att det föreligger skäl att tolka den aktuella avtalsklausulen på annat sätt än vad makarna gjort och anser att makarna genom att de ostridigt erhållit fakturor i original från säljaren visat att de i samband med förvärvet även betalat säljaren för dessa. Fastighetens ingångsvärde ska därför enligt Kammarrätten ökas med fakturornas belopp.

Kommentar. Vid kapitalvinstberäkning medges enligt 44 kap. 13 § IL avdrag för egendoms omkostnadsbelopp. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning ökade med utgifter för bättring.

I detta fall har parterna avtalat om att köparen, utöver den avtalade köpeskillingen på 150.000 kr, även ska ersätta säljaren för dennes nedlagda förbättringsutgifter på fastigheten. Sådan ersättning som köparen tillgodoför säljaren bör hänföras till ersättning för överlåtelse av fastigheten och är således för köparen ingen förbättringsutgift utan en anskaffningsutgift för fastigheten.

Kammarrätten anser i målet att makarna genom att överta säljarens fakturor och betalningsskyldigheten för dessa, även får anses ha betalat ett motsvarande belopp till denne varför fastighetens ingångsvärde (anskaffningsutgift) ska ökas med motsvarande belopp.