Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Omvandling villkorat till ovillkorat tillskott

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-02-21

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
1538-04
Omvandling har gjorts 14 resp. 6 månader före konkursutbrottet. Då bolaget emellertid ansetts vara på obestånd redan då har omvandlingen inte ansetts innebära att något tillskott till bolaget gjorts.

Inkomsttaxeringen 2001

KAMMARRÄTTEN

Länsrätten har i sina domskäl åberopat RÅ 2002 ref. 107 i vilket avgörande Regeringsrätten fann att ett villkorat aktieägartillskott som omvandlats till ett ovillkorat aktieägartillskott fick anses ha varit värdelöst vid tidpunkten för omvandlingen. Avståendet från villkoret om återbetalning ansågs därför inte ha inneburit att aktieägaren lämnat ett sådant ovillkorat aktieägartillskott som kunde medföra en höjning av omkostnadsbeloppet för aktierna. I rättsfallet skedde omvandlingen av det villkorade tillskottet en månad och 20 dagar före den tidpunkt bolaget försattes i konkurs. Av förvaltarberättelsen kunde utläsas att bolaget varit på obestånd åtminstone sedan mars 1993.

Det konstateras att S fall skiljer sig från det åberopade rättsfallet på flera punkter. I S:s fall skedde således omvandling från villkorat till ovillkorat aktieägartillskott den 12 oktober 1999 respektive den 27 juni 2000, d.v.s. omkring 14 månader respektive 6 månader före konkursutbrottet. Enligt konkursbouppteckning upprättad den 30 januari 2001 uppgick bristen i boet endast till 13 555 kr. Samtidigt finns ett flertal omständigheter som tyder på att bolaget varit på obestånd under en lång tid innan det försattes i konkurs. Dessa omständigheter är framför allt följande. Bolagets egna kapital var förbrukat redan vid utgången av räkenskapsår 1998. Den 4 november 1999 upprättades en kontrollbalansräkning enligt 13 kap. 12 § ABL. En bouppteckning upprättad i mars 2000 visar att bristen i bolaget vid denna tidpunkt uppgick till 663 000 kr. Enligt skrivelse daterad den 20 maj 2000 till bolagets borgenärer skedde tyst betalningsinställelse per den 17 mars 2000. En ackordsuppgörelse genomfördes i juni 2000 och bolaget försattes i konkurs den 22 december 2000. Utredningen i målet visar inte annat än att konkursen är en följd av den dåliga lönsamhet bolaget haft sedan lång tid tillbaka.

Kammarrätten fann därför att S:s villkorade tillskott fick anses ha saknat värde vid tidpunkten för respektive omvandling. Tillskotten skall således inte ingå i omkostnadsbeloppet för aktierna vid realisationsförlustberäkningen.

Kommentar:
Domen belyser vilka omständigheter som kan vara relevanta vid bedömningen av när bolaget kommit på obestånd.