Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Beskattning av bidrag

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-02-16

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1397-02
Bidrag från kommunen till ett av kommunen ägt bolag för att täcka underskott i bolagets verksamhet avseende bad-, rehabiliterings- och konferensanläggning ansågs utgöra skattepliktig intäkt hos bolaget

Inkomsttaxering 1998

AB X, som ägs till femtio procent av kommunen, erhöll bidrag från kommunen för att täcka underskott i verksamheten. AB X äger och driver en bad-, rehabiliterings- och konferensanläggning. AB X betraktade bidraget från kommunen som ett ovillkorligt aktieägartillskott.

Enligt SKM:s bedömning utgjorde ifrågavarande bidrag en skattepliktig intäkt. SKM beslutade därför att beskatta AB X för erhållet bidrag som skattepliktig inkomst av näringsverksamhet.

AB X överklagade SKM:s beslut till LR, som avslog överklagandet. AB X överklagade LR:s dom till KR, som avslog överklagandet. KR anförde följande.

"DOMSKÄL
Aktieägartillskott eller förlusttäckningsbidrag
Huvudfrågan i målet är om det bidrag som kommunen lämnat till bolaget om 1 419 343 kr är ett skattefritt aktieägartillskott eller ett skattepliktigt bidrag. Kammarrätten gör härvid följande bedömning.

Bolaget ägs till hälften av NN kommun och till hälften av X AB och X-koncernens personalstiftelse. Bolaget äger och driver en bad-, rehabiliterings- och konferensanläggning. Kommunen är inte skyldig att bedriva verksamheten. Verksamheten bedrivs med vinstsyfte.

I avtalet mellan parterna har kommunen åtagit sig att genom driftsbidrag täcka eventuella underskott. Bolaget har kunnat räkna med att kommunen täcker underskotten i verksamheten. Kommunen har alltsedan bolagets bildande år 1991 tillskjutit medel för täckande av underskott med betydande belopp. Kommunen har accepterat att bolagets verksamhet inte har burit sig själv. Det har således inte varit fråga om en åtgärd för att undvika likvidation eller öka soliditeten enbart på grund av att kommunen varit aktieägare. Bidragen har dessutom i tidigare deklarationer tagits upp - och därmed betraktats av bolaget - som en skattepliktig intäkt. Dessa omständigheter gör sammantaget att kommunens bidrag till bolaget måste betraktas som ett bidrag till driften i form av förlusttäckningsbidrag. Bidraget utgör skattepliktig intäkt (jfr RÅ 2001 ref. 28)."

---
Kommentar:
I dom samma dag avgjorde KR motsvarande fråga avseende bolagets taxeringar 1999 och 2000 (mål nr 1398—1399-02).

KR hänvisade i ovan refererad dom till RÅ 2001 ref. 28 I och II. I dessa två avgörande prövade RR frågan om bidrag från en kommun till av kommunen ägt bolag för att täcka förluster i bolagets verksamhet avseende kollektivtrafik (I) respektive idrotts- och badverksamhet (II) utgjorde skattepliktiga intäkter hos bolagen.

RR fann i båda målen att det aktuella bidraget inte var att betrakta som näringsbidrag. Som skäl uttalade RR att för att det ska vara fråga om ett näringsbidrag när kommunen ger ett bidrag till eget bolag krävs att det betalas ut av annan anledning än att kommunen äger bolaget och har ansvaret för dess verksamhet. Eftersom bidraget hade betalats ut enbart av den anledningen att bolaget bedrev en verksamhet som kommunen ansvarade för, kunde bidraget inte anses vara ett näringsbidrag. RR konstaterade vidare att det inte var fråga om ett aktieägartillskott, eftersom bidraget inte gavs av den anledningen att kommunen var bolagets ägare. Enligt RR:s bedömning ansågs bidraget utgöra en skattepliktig intäkt i bolagets verksamhet (s.k. driftbidrag) oavsett vad bidraget använts till.