Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Advokatkostnad

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-09-06

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
1096-05
Advokatkostnader som uppkommit i samband med en samägartvist utgör inte förvaltningsutgifter. Kostnaderna kan inte heller medges vid kapitalvinstberäkningen.

Inkomsttaxeringen 2003

W ägde från början 2/3 och hans syster 1/3 av en fastighet där det uppkommit en tvist om samägarrätten. Fastigheten såldes på offentlig auktion där W köpte systerns del. Senare har W sålt hela fastigheten.

Samtidigt som försäljningen av hela fastigheten redovisas har W yrkat avdrag för kostnader som han haft för arvoden till två olika advokater. Dessa kostnader har uppkommit i anslutning till tvisten och inköpet av fastigheten. Det ena arvodet var till den advokat som utsetts till god man i samband med tvångsförvaltning på grund av samägartvisten. Det andra arvodet var till den advokat som W själv anlitat vid tvångsförvaltningen och inköpet av systerns del av fastigheten.

W har i första hand yrkat avdrag för advokatkostnader med 84 120 kr såsom förvaltningsutgift. Han har i andra hand yrkat att kapitalvinsten för den sålda fastigheten sätts ned med motsvarande belopp kr.

W har bl. a. anfört att fastigheten var genom beslut av Nacka tingsrätt beslutad att tvångsförvaltas av en advokat i avvaktan på försäljning via auktion. Advokaten skötte förvaltningen liksom försäljningen. Auktionen som föregicks av visning, liksom annonsering i pressen ledde till att W köpte hela fastigheten. W menar att han ska ha samma rätt till avdrag för uppkomna kostnader som gäller när anskaffning/försäljning skett via fastighetsmäklare.

Med förvaltningsutgift i 42 kap. 6 § IL avses löpande utgifter för att förvärva eller behålla en inkomst. Kostnaderna i detta fall har uppkommit i samband med en tvist om samägarrätten.
Kammarrätten anser att de aktuella advokatkostnaderna som uppkommit inte är en förvaltningsutgift i inkomstskattelagens mening.

Vidare anser kammarrätten att kostnaderna inte heller har ett sådant samband med anskaffningen och försäljningen av fastigheten att avdrag vid kapitalvinstberäkningen ska medges.