Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Omvandling till bostadsrättsförening

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-01-26

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Fråga om skatteeffekter vid omvandling från delägande av bostadsfastighet i handelsbolag till bostadsrättsförening

Inkomsttaxering 2005 – 2008

Ett handelsbolag äger ett flerfamiljshus (tomträtt) som bebos av handelsbolagets delägare. Man vill genomföra en ombildning till bostadsrättsförening genom nedanstående förfarande. (Sökanden är X, som är en av delägarna i handelsbolaget, och bostadsrättsföreningen.

1. Samtliga bolagsmän säljer sina resp. andelar i handelsbolaget till bostadsrättsföreningen varvid köpeskillingen sätts till vederbörande bolagsmans individuella justerade omkostnadsbelopp för varje bolagsandel. Betalning sker med revers.

2. Bostadsrättsföreningen köper tomträtten av handelsbolaget för 1 000 kr. Handelsbolaget likvideras därefter samma år och bostadsrättsföreningen erhåller övriga tillgångar och skulder genom utskiftning. Vad bostadsrättsföreningen erhåller i anledning av likvidationen och utskiftningen understiger bostadsrättsföreningens anskaffningskostnad för andelarna i handelsbolaget.

3. Bostadsrättsföreningen lagfares avseende tomträtten och bostadsrätter upplåtes till forna bolagsmän i handelsbolaget/numer endast bostadsrättshavare och medlemmar i bostadsrättsföreningen mot erläggande av insats till belopp svarande mot av bostadsrättsföreningen tidigare utfärdad revers avseende köpeskilling för handelsbolagsandelarna. Insatsernas erläggande sker genom återlämnande av reverser vilka makuleras. I X:s fall understiger insatsnivån för bostadsrätten dess värde på marknaden såsom salubjuden och tom lägenhet.

Sökandena önskar svar på följande frågor:

1. Föranleder överlåtelserna av andelarna i handelsbolaget några skattekonsekvenser för X och/eller bostadsrättsföreningen?

2. Föranleder överlåtelsen av tomträtten några skattekonsekvenser för X, handelsbolaget och/eller bostadsrättsföreningen?

3. Om handelsbolaget uttagsbeskattas till följd av underprisöverlåtelsen av tomträtten, får bostadsrättsföreningen då avdrag för motsvarande belopp såsom en kapitalförlust på handelsbolagsandelarna förutsatt att handelsbolaget likvideras samma år?

4. Föranleder bostadsrättsföreningens upplåtelse av bostadsrätt till X några skatteeffekter för X?

5. Spelar det någon roll för svaren på ovanstående frågor huruvida bostadsrättsföreningen såsom nybliven fastighetsägare kommer att utgöra ett privatbostadsföretag i den mening som avses i 2 kap. 7 § IL?

När det gäller fråga 5 avsåg nog sökanden 2 kap. 17 § IL och inte 2 kap. 7 § IL (Skatteverkets anmärkning)

Skatterättsnämnden beslutar följande.

FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

Vid beräkning av kapitalvinst på andelen i handelsbolaget skall X som intäkt ta upp det avtalade priset.

Förvärvet av andelarna i handelsbolaget föranleder ingen inkomstbeskattning av bostadsrättsföreningen.

Fråga 2

Överlåtelsen av tomträtten till bostadsrättsföreningen uppfyller villkoren i 23 kap. IL för att behandlas som en sådan överlåtelse till underpris som inte medför uttagsbeskattning.

Fråga 4

X skall inte inkomstbeskattas med anledning av föreningens upplåtelse av bostadsrätten till honom.

Fråga 5

Svaren på frågorna ändras inte av att bostadsrättsföreningen efter förvärvet av tomträtten kan komma att bli ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL.

MOTIVERING

Fråga 1

Frågan avser en överlåtelse av en kapitaltillgång från en fysisk person till en svensk ekonomisk förening, i vilken överlåtaren äger en andel, till ett pris som motsvarar det skattemässiga värdet, vilket understiger marknadsvärdet. Någon avvikelse från det avtalade priset med tillämpning av reglerna om överlåtelse av tillgångar till underpris i 53 kap. IL skall därmed inte äga rum.

Skatteverket har emellertid gjort gällande att överlåtelsen skall beskattas som om X bytt sin andel i handelsbolaget mot andelen i bostadsrättsföreningen till ett pris som motsvarar dess marknadsvärde.

Nämnden gör följande bedömning.

I praxis har det avtalade vederlaget godtagits när en fysisk person till underpris motsvarande skattemässigt värde överlåtit egendom till ett av honom ägt bolag. Överlåtelsen i sig har således inte föranlett några omedelbara skattekonsekvenser. Den omständigheten att en senare avyttring av aktierna kunnat komma att beskattas på annat sätt än en direkt avyttring av den överlåtna egendomen har inte föranlett annan bedömning (jfr RÅ 85 1:35). Denna praxis har i viss utsträckning kodifierats i de regler som numera finns i 53 kap. IL. Nämnden finner mot bakgrund av det anförda och då något byte faktiskt inte har ägt rum att X:s överlåtelse av handelsbolagsandelen till bostadsrättsföreningen inte skall behandlas som ett byte till marknadsvärde. Några andra inkomstskattekonsekvenser uppkommer därför inte än att X skall ta upp det avtalade vederlaget för handelsbolagsandelen.

Grund saknas att beskatta bostadsrättsföreningen med anledning av dess förvärv av andelarna i handelsbolaget.

Fråga 2

Handelsbolagets överlåtelse av tomträtten till bostadsrättsföreningen sker till underpris. De villkor som föreskrivs i reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL skall därmed vara uppfyllda för att inte uttagsbeskattning skall ske.

Ett villkor för underlåten uttagsbeskattning är enligt 23 kap. 14 § första stycket IL att överlåtaren och förvärvaren skall vara en fysisk person, ett företag eller ett svenskt handelsbolag. Som företag räknas enligt 4 § andra stycket inte privatbostadsföretag. Med privatbostadsföretag avses enligt 2 kap. 17 § IL bl.a. ekonomisk förening vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen. Vad som kan orsaka viss tvekan i förevarande ärende är således om bostadsrättsföreningen vid förvärvet av tomträtten är ett sådant företag, som avses i 23 kap. IL.

Nämnden gör följande bedömning.

Såväl av definitionen av begreppet privatbostadsföretag som av praxis (jfr RÅ 2003 ref. 61) får anses framgå att privatbostadsföretag föreligger först när den ekonomiska föreningen är ägare av en byggnad med den angivna användningen. Bostadsrättsföreningen kan således bli att anse som ett privatbostadsföretag tidigast när den blivit ägare till tomträtten. Med hänsyn härtill och då övriga villkor för underlåten uttagsbeskattning enligt förutsättningarna för förhandsbeskedet är uppfyllda skall uttagsbeskattning ej ske.

X är inte till någon del skattskyldig för handelsbolagets inkomster efter överlåtelsen av andelen i bolaget.

Fråga 3

Frågan förfaller.

Fråga 4

Av samma skäl som närmare redovisats i motiveringen till svaret på fråga 1 och då något byte inte heller i denna situation äger rum uppkommer inga skattekonsekvenser för X med anledning av att föreningen upplåter lägenheten med bostadsrätt till honom (jfr även RÅ 1990 ref. 116).

Fråga 5

Grund saknas att göra svaren på frågorna beroende av huruvida bostadsrättsföreningen såsom ägare av tomträtten blir ett privatbostadsföretag eller inte.

Kommentar: Skatteverket överklagar inte förhandsbeskedet.