Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Skattemyndigheten har yrkat att ett aktiebolag ska vägras avdrag för underskott i kommanditbolag och som grund härför åberopat att det vid årets slut inte fanns vare sig insatt kapital eller utfästelse om insättning av ytterligare kapital i kommanditbolaget som kunde motsvara yrkat avdrag. Underskottet i kommanditbolaget var i allt väsentligt hänförligt till ett värdeminskningsavdrag. Fråga om skattemyndigheten först i kammarrätten som grund för sin talan ägt åberopa att kommanditbolaget inte var ägare till inventarier för vilka värdeminskningsavdrag gjorts och att avdrag därför skulle vägras.
RR målnr 4201-4202-02, KRNS 4919-4920-1998.
Klagande: Skatteverket
Lagrum: 6 kap. 18 § taxeringslagen.

Saken: Fråga om oriktig uppgift lämnats vid tidpunkten för deklarationsavlämnandet. Tillika fråga om beslut om eftertaxering med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt.
RR:s målnr 5291-04, KRNG 3916-03.
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 4 kap. 16 och 18 §§ taxeringslagen.

Saken: Fråga om oriktig uppgift lämnats vid tidpunkten för deklarationsavlämnandet.
RR:s målnr 8091-03, KRNG 1718-02.
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 4 kap. 16 och 18 §§ taxeringslagen.